قطعنامه پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان ایران: مصوب همآیش ششم

 قطعنامه پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان ایران

 ده سال پس از انتشار بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان ایران” و تشکیل همایش تاریخی جمهوریخواهان ایران در برلین، سیر حوادث سیاسی در کشور و در راس همه، جنبش سبز مردم ایران برای آزادی و مردم سالاری، نشان دادند که اصول مندرج در این بیانیه ، دقیق، راهگشا و درست بوده‏اند و داشتن یک صدای واحد و نیرومند جمهوریخواهانه، انعکاس خواست میلیون ها ایرانی و پاسخ مناسبی به نیاز کشور در مسیر گذار از استبداد به دمکراسی بوده است. این نیاز کماکان وجود دارد و جمهوریخواهان ایران می‏توانند با حفظ تنوع و رنگارنگی باورهایشان به نیرویی هم‏صدا و تاثیر گذار بدل شوند. همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران ضمن تاکید مجدد بر اصول مندرج در بیانیه “برای اتحاد جمهوری‏‏خواهان” همه جمهوری‏خواهان کشور را به همکاری و همراهی بیشتر در مبارزه برای استقرار مردم‏سالاری فرا می‏خواند و از اعضا و دوستداران  اجا می‏خواهد که از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نکنند.

در مسیر دست‏یابی به تشکل بزرگ و فراگیر جمهوریخواهان ایران، در شرایط سلطۀ استبداد و سرکوب خشن آزادیخواهان، مبارزان خارج از کشور نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند و فعالیت یک‏پارچه ما می‏تواند در پیوند با کوشندگان داخل کشور در هر چه رساتر شدن صدای آزادی‏خواهی و فراگیر شدن گفتمان جمهوری‏خواهی، نقش قاطعی داشته باشد. همایش ششم بر این باور است که جمهوری‏خواهان خارج از کشور می‏توانند و باید در یک تشکل واحد گرد هم آیند

همایش ششم توفیق دوستان جمهوری‏خواهی را که در تشکل “همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر” گرد آمده‏اند، پیروزی خود دانسته، ضمن شادباش به این همراهان گرامی، سازمان نو بنیاد هجا را نزدیک ترین متحد خود می داند. ما پس از نشست ها و گفت و گوهای فراوان و آشنایی با نظرات و اسناد پایه‏ای هر دو سازمان بر ضرورت تداوم بدون وقفه گفتگو و تسریع راه‏جویی برای تحقق وحدت دو تشکل پای می‏فشاریم. همایش ششم ارگان های مسئول (شورای مرکزی، هیات سیاسی اجرائی و … در چارچوب وظائف و اختیاراتشان) را به تدوین نقشه راه مشترکی به اتفاق دوستان هجا موظف می کند. این نقشه راه باید بتواند در پروسه بدون وقفه همکاری ها، اقداماتی نظیر ایجاد نهادهای یگانه، تدوین اسناد مشترک و تامین مشارکت اعضای دو سازمان و سایر علاقمندان و صاحب نظران، راه تشکیل همایش مشترک و وحدت کامل دو سازمان را هر چه زودتر هموار سازد.

Print Friendly, PDF & Email