اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران: مصوبات همآیش ششم

اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران

مصوب همایش ششم (برلین)

  ۱– اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا)

اجا تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و استقرار نظام جمهوری مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر در ایران مبارزه می کند. اجا برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هر چه گسترده‌تر جمهوری خواهان تلاش می‌ورزد.

اجا به مثابه یک سازمان سیاسی مستقل عمل می کند و از ساختار تشکيلاتی متناسب با آن برخوردار است.

فعالیت های اجا در چارچوب و با رعایت قوانین کشورهای میزبان صورت می گیرد.

۲– مبانی و ساختار تشکیلاتی

۱-۲- اجا به مثابه تشکلی باز و دموکراتیک، وجود گرایش های نظری- سیاسی و شکل گیری کارپایه ها و فراکسیون های سیاسی- اجتماعی در درون خود را می پذیرد و رعایت این حقوق را از مبانی تشکیلاتی اجا و برای پایداری مناسبات سالم درونی آن، ضروری می داند.

 ۳– عضو اجا

۱-۳- هر شهروند ایرانی که اصول مندرج در «بیانیه اجا» را بپذیرد و مایل به همکاری با اجا باشد و حق عضویت بپردازد، عضو اجا است.

۲-۳-  عضویت در اجا مشروط به درخواست کتبی فرد و اعلام وصول و موافقت مسئولان اجا است.

۳-۳- اعضا اجا میتوانند در سازمانهای سیاسی و دمکراتیک همسو با اجا عضویت داشته باشند.

 ۴– حقوق عضو

۱-۴- انتخاب کردن و انتخاب شدن در همایش های سراسری و در همه ارگان ها و نهادهای اجا.

۲-۴- شرکت در واحد‌های محلی و گروه های کار.

۳-۴- تشکیل گروه نظری- سیاسی مقطعی یا درازمدت و نیز تشکیل فراکسیون علنی و حق اظهار نظر و موضع گیری بیرونی.

۴-۴- استفاده از امکانات “اجا” برای رساندن نظریات و مواضع خود به دیگران و ترویج و تبلیغ آنها.

۵-۴- اطلاع و کسب گزارش از کلیه فعالیت‌های ارگان های منتخب و گروه‌های کار اجا.

۵– وظایف عضو

۱-۵- مشارکت در فعالیتهای اجا و کمک به پیشبرد کارپایه سیاسی آن.

۲-۵- با حفظ حقوق اقلیت مندرج در اساسنامه، تصمیم‌های ارگا ن ها را محترم شمارد و رعایت کند.
تبصره: درموارد مشخصی که عضوی با سیاست معین یا اقدامی مشخص مخالف باشد، موظف به اجرای آن نیست.  ارگان ها نیز می باید از واگذاری ماموریت به عضوی که با آن مخالف است، خودداری کنند.

۳-۵-  پرداخت منظم حق عضویت.

 ۶– همایش سراسری

۱-۶- بالاترين ارگان سياست گذاری و تصميم گيری در اتحاد جمهوری خواهان ايران همايش سراسری است. همايش سراسری اسناد و برنامه های کلان سياسی و تشکيلاتی را به تصويب می رساند.

تبصره: هر گونه تغییر در منشور و اساسنامه اجا و نیز تصمیم گیری در مورد امر وحدت، نیازمند ۷۰ در صد آرای نمایندگان صاحب حق رای در همایش است.

۲-۶- همایش سراسری عادی حداقل هر دو سال یکبار، با دعوت از عموم اعضای اجا توسط شورای هماهنگی تشکیل می شود.

۳-۶- همایش سراسری فوق‌العاده به ابتکار شورای هماهنگی یا به درخواست یک سوم از اعضای اجا  تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: آئین‌نامه همایش سراسری در آئین‌نامه اجا ضبط است.

۴-۶- همایش به صورت باز برگزار می‌شود و جریان جلسات آن همزمان از طریق رسانه‌ها پخش می‌شود.

۵-۶- همایش سراسری شورای هماهنگی و هیات داوران را بر می گزیند.

۷– شورای هماهنگی

۱-۷- شورای هماهنگی، که بالاترین نهاد رهبری در فاصله‌ دو همایش سراسری است، مسئولیت سیاست گذاری و هدایت عمومی و کنترل فعالیت‌های اجا و ارگان‌های آن تا همایش بعدی را برعهده دارد.

۲-۷- تصویب نهایی سیاست های کلان و راهبردی در فاصله دو همایش که ازسوی هیات سیاسی- اجرائی یا گروه های کار تهیه و تدوین می شوند، برعهده شورای هماهنگی است. این تصمیمات در صورت داشتن آرای مثبت ۶۰ درصد اعضای شورا ، مصوب محسوب می شوند.

۳-۷- شورای هماهنگی می‌تواند از راه همه ‌پرسی، تصمیم‌ها و طرح های سیاسی و عملی مهمی را اتخاذ کند که در مصوبات همایش سراسری پیش‌بینی نشده باشند و یا فرصت پرداختن به آنها در همایش نبوده باشد.

۴-۷- جلسات شورای هماهنگی حداقل هر دو ماه یک بار به صورت حضوری یا اینترنتی و یا امتزاج این دو تشکیل می شود. جلسات فوق العاده شورا می تواند به درخواست هیئت سیاسی- اجرائی و یا هیئت رئیسه شورا و یا یک سوم اعضا شورای هماهنگی فراخوانده شود.

۵-۷- انتخاب هیات رئیسه و هیات سیاسی- اجرائی، برعهده شورای هماهنگی است.

۱-۵-۷- شورای هماهنگی موظف است حد اکثر تا دو ماه پس از همایش، هیات سیاسی ـ اجرائی جدید را انتخاب کند. تا انتخاب هیئت سیاسی – اجرایی جدید، اداره امور جاری برعهده  هیئت سیاسی – اجرایی قبلی است.

۶-۷- نحوه انتخاب شورای هماهنگی

شورای هماهنگی ازسوی همایش از میان نامزدها، با رای مستقیم و مخفی اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) دارندگان حق رای، انتخاب می شوند. آرای اعضای غایب در همایش که هیات سیاسی ـ اجرائی را قبلا از عدم حضور خود درهمایش  با خبر کرده باشند، از طریق انترنت و به شکل غیرعلنی، اخذ می گردد.

تبصره ۱: تعداد اعضای شورای هماهنگی به تناسب اعضای اجا و در هر همایش تعیین خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت کناره گیری  یا غیبت داثم یک عضو شورای هماهنگی، این عضو در درجه اول از طریق برگماری از واحد های محلی که نماینده در شورا ندارند، توسط شورای هماهنگی ترمیم می شود. در صورتی که همه واحد ها در شورا نماینده داشته باشند، ترمیم از طریق انتخاب بین کاندیدا های موجود صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳  :کسانی حق انتخاب شدن در شورای هماهنگی و هسا را دارند که حداقل یک سال عضو اجا بوده باشند.

۷-۷- اعضاي شوراي هماهنگي حق دارند درجلسات هیات سياسي- اجرایی، به صورت مستمع آزاد و بدون حق رای حضور بیابند. هیات سياسي- اجرايي موظف است به اين منظور، زمان جلسات عادي خود را با قید دستور جلسه، از قبل به اطلاع شوراي هماهنگي برساند. هیات سیاسی- اجرائی مجاز به برگزاری جلسات فوق العاده، بدون حضور اعضای شورای هماهنگی است. گزارش همه جلسات عادي و فوق العاده هیات سیاسی- اجرائی به هيئت رئيسه، و از اين طريق، به شوراي هماهنگي ارائه مي شود.

  ۸ – هیات رئیسه شورای هماهنگی:

۱-۸- شورای هماهنگی از بين خود يک هيئت رئيسه ۳ نفره را برای سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعاليت ارگان ها انتخاب می کند.

۲-۸- هيئت رئيسه شورای هماهنگی، سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعاليت ارگان ها را بر عهده دارد. تدوین آئین نامه کار شورای هماهنگی، فرا خواندن جلسات دوره ای و فوق العاده شورای هماهنگی، تعیین دستور جلسه در همکاری با هیات سیاسی- اجرائی و اداره نشست های شورا و اطلاع رسانی در درون شورا نیز از مسئولیت های این هیات است.

۳-۸- به درخواست حداقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی، انتخاب هیات رئیسه تجدید می شود. این درخواست می باید لااقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسانده شده باشد.

۹– هیات داوران:

همایش سراسری سه نفر را از میان اعضای اجا به عنوان هیات داوران انتخاب می کند. هیات داوران وظیفه نظارت دقیق بر امر رعایت موازین اساسنامه در تصمیم گیری های ارگان ها و تفسیر اساسنامه در موارد مورد اختلاف را برعهده دارد.  اضافه بر آن، حل اختلافات پیش آمده میان اعضا و یا ارگان ها و نهادها از وظایف هیات داوران است.

تبصره ۱: در صورت وجود کاندیدا، حداقل ۳۰ درصد هیئت داوران از زنان تشکیل می شود.

تبصره ۲: اعضای هیات داوران نمی توانند عضو سایر ارگان های رهبری باشند.

 ۱۰– هیات سیاسی– اجرائی

۱-۱۰- هیئت سیاسی- اجرائی، مسئولیت هدایت و مدیریت سیاسی- تشکیلاتی اجا و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه عمل مصوب همایش و نیز تصمیمات اجلاس شورای هماهنگی را در فاصله دو همایش بر عهده دارد.

۲-۱۰- هیئت سیاسی- اجرایی، اتحاد جمهوری خواهان را در مذاکرات و مباحثات و مجامع ملی و بین‌المللی نمایندگی می‌کند و نظارت و کمک به پیشرفت پروژه‌های گروه‌های کار و هماهنگی بین آنها و هماهنگی واحدهای محلی را بر عهده دارد.

۳-۱۰- هیات سیاسی- اجرائی در برابر شورای هماهنگی پاسخگو است.

۴-۱۰- تهیه و تدوین اسناد پایه‌ای برای تصمیم گیری در مسائل مهم سیاسی و تشکیلاتی و تدارک سیاسی- نظری جلسات شورای هماهنگی از وظایف هیات سیاسی- اجرایی است.

۵-۱۰- شورای هماهنگی با رای مخفی، اعضای هیئت سیاسی- اجرایی را از میان اعضای خود، انتخاب می کند.

تبصره ۱: تعداد اعضای هسا به تناسب اعضای شورای هماهنگی و در هر همایش تعیین خواهد شد.

تبصره ۲: هر دوره هسا یک سوم اعضای آن (۲ از ۷ یا ۳ از ۹ نفر) باید از اعضایی انتخاب شوند که در دو دوره قبلی عضو هسا نبوده اند. در انتخاب این اعضا، تبعیض مثبت اجرا خواهد شد.  نحوه این چرخش توسط شورای هماهنگی منتخب تدقیق خواهد شد.

۶- ۱۰ – انتخاب هیات سیاسی- اجرائی حداقل سالی یکبار از سوی شورای هماهنگی تجدید می شود. این امر میتواند به درخواست حداقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی صورت بگیرد.  مشروط بر این که لااقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسیده باشد.

۷-۱۰ –  سخنگو: شورای هماهنگی از میان اعضای هیأت سیاسی – اجرائی يک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب می کند.

۸-۱۰ –  تصمیمات مهم  هیئت سیاسی-اجرایی با اکثریت بیش از ۶۰ درصد (۵  از ۷ رای یا ۶ از ۹ رای)  آرای کل اعضای آن مصوبه محسوب شده  و قابلیت اجرایی دارد.

تبصره: تعیین اهمیت تصمیم، با رای نصف بعلاوه یک اعضای هسا خواهد بود.

 ۱۱– گروه های کار و واحدهای منطقه ای

۱-۱۱- فعاليت اتحاد جمهوری خواهان بر پايه شکل گيری گروه های کار و واحدهای منطقه ای استوار است.

تبصره: در صورت تشکیل واحدهای محلی در هر منطقه، آنها می توانند بخشی از حق عضویت ها را صرف مخارج فعالیت های واحد خود کنند.

۲-۱۱- گروه های کار شامل دو دسته اند. دسته اول گروه های کاری که پيش برد امور سياسی و تشکيلاتی جاری اجا را برعهده دارند و يا برای پژوهش در زمينه های تخصصی معين از سوی ارگان های مسئول تشکيل می شوند.  اين دسته از گروه های کار در ارتباط و تحت مسئوليت ارگان های رهبری فعاليت می کنند و بنا به شرايط و نيازهای اجا می توانند افزايش يا کاهش يابند.  دسته ديگر گروه های کار داوطلبانه اعضا برای پيش برد خلاقانه برنامه و سياست های اجا در مناطق مختلف و نيز تقويت دانش و آگاهی های سياسی در مجموعه اجا می باشد.

تبصره ۱-  عضویت اعضای گروه های کاری در شورای هماهنگی و حتی اتحاد جمهوری خواهان الزامی نیست.

۳-۱۱-  اعضای اتحاد جمهوريخواهان در کشورها، مناطق و شهرهای مختلف می توانند برای سازماندهی فعاليت های سياسی و بحث و بررسی مسائل مورد علاقه ، واحدهای محلی را تشکيل دهند.  واحدهای محلی دارای نقش مهمی در گستردگی و اثربخشی فعاليت های اجا در خارج از کشور می باشند. این واحدها علاوه بر ابتکارات مستقل محلی، در ارتباط و تعهد متقابل با ارگان های مسئول قرار می گيرند.

۴-۱۱- کمیته های محلی امکان معرفی خود و فعالیت با نام جمهوری خواهان محل را دارا می باشند. کمیته های محلی در محیط جغرافیائی فعالیت های سیاسی- فرهنگی خویش، و در مناسبات با سایر نیروهای سیاسی محلی خود گردانند.

 ۱۲– منابع مالی

۱-۱۲- نيازهای مالی اتحاد جمهوری خواهان ايران از طريق سهم عضويت، فعاليت های مالی مستقل اجا، و کمک های مالی داوطلبانه که بدون ايجاد تعهد و وابستگی سياسی و با شفافیت کامل باشند، تامين می گردد.

۲-۱۲-  ارگانهای مسئول، گزارش دقیق درآمدها و هزینه ها و گردش کامل کار مالی اجا را، همراه با اسناد مالی، در اختیار ناظر مالی می گذارند.

 ۱۳– آئين نامه های اجرائی

۱-۱۳- نحوه اجرای سياست های تشکيلاتی مندرج در اساسنامه،  توسط آئين نامه هائی که از طرف ارگان های مربوطه تنظيم و به تصويب ارگان مربوطه می رسد، مشخص می گردد.

۱۳- ۲- آئین نامه عمومی اجا توسط شورای هماهنگی تنظیم و توسط همایش سراسری تصویب می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email