گفتگو در باره وضعیت مذاکرات هسته ای و نشست شورای حقوق بشر (ویدیو)

گفتگوی آقای گوهرزاد در برنامۀ چالش تلویزیون اندیشه با بهروز بیات در باره وضعیت مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 و حسن نایب هاشم در بارۀ نشست شورای حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email