در باره وضعیت اقتصادی کشور

فایل های صوتی مباحث مطرح شده در جلسه ۲۵ فوریه شورای هماهنگی اجا

در باره وضعیت اقتصادی کشور

با شرکت مهمانان صاحب نظر اقتصاد: آقایان حمید زنگنه، مهرداد عمادی و علی مزروعی

 

حمید زنگنه

 

مهرداد عمادی

 

علی مزروعی

 

اظهار نظر و سوال

 

عمادی و زنگنه بخش دوم

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email