نشست ۵۰: مسئله انتخابات آزاد

فایل صوتی پنجاهمین نشست هفتگی از گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع : مسئله انتخابات آزاد
با حضور: ابولحسن بنی صدر —  فرخ نگهدار
تاريخ : شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با
19 May 2012

Print Friendly, PDF & Email