میزگرد در باره فراخوان مادران در گرامی داشت یاد جانباختگان خيزش مردمی

«میزگرد جمهوری خواهی»
فراخوان مادران در گرامی داشت یاد جانباختگان خيزش مردمی
مهمانان: مهمانان: آقایان بهروز خلیق, بهمن مبشری, پرویز مختاری و مزدک لیماکشی
۶ دی ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *