میزگرد: قتل های ناموسی در ایران

مهمانان: خانم ها رضوان مقدم و زهرا باقری شاد، آقای حجت نارنجی

۲۱ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.