بيانيه جمهوری‌خواهان؛ برای اتحاد جمهوری خواهان ايران

همراه با امضاها

بيانيه جمهوری‌خواهان؛ برای اتحاد جمهوری خواهان ايران

۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۲، ۱۵ مه ۲۰۰۳

پس از يک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق آرمانهای ديرپای خويشند. تـجربه بيست و چهار سال حاکميت دينی، تحول ذهنيت و فرهنگ سياسی مردم و بروز گرايش‌های آزادی خواهانه زمينه مساعدی برای شکل گيری و رشد نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و سازمانيابی سياسی در جامعه پديد آورده است. آزمونهای شش سال گذشته، هـمراه با نقد آشکار وضع موجود، اعتراض و رودرويی در عرصه عـمومی و همچنين شرکت در انتخابات، اکثريت بزرگ جامعه را به هـمرأيی و نيروی خود آگاهتر ساخته و عزم و اراده ای جديد برای مبارزه در راه مردمسالاری برانگيخته است. جنبش‌های اجتماعی ان، جوانان و دانشجويان نقشی اساسی در اين مبارزه بعهده دارند.

حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهايی هـمچون بازنمايی تناقضات قانون اساسی، گشايش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح‌های اقتدارگرا با خود داشته است، اما اين حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تثبيت کند. يکی ازعلل “بن بست اصلاحات” سرسختی اقتدارگرايان در تداوم استبداد است، اما علل ديگر آنرا بايد در محدوديت برنامه سياسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای يک سويه بر ظرفيت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نيروهای جامعه مدنی جستجو کرد. اين تجربه نشان داد که اصلاحات تدريـجی و قانونی به ميانـجی مجلس و قوه مجريه، بدون تکيه به نيروی سازمان يافته مردم و تغييرات بنيادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسيد. ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دين و دولت را درهـم آميخته و برپايه تبعيض ميان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوين قوانين و تنظيم مناسبات اجتماعی به شيوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد.

امروز ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پيشرفت کشورند. ايستادگی آنان در برابر آراء ملت و جنبش اصلاحات به جدال فرساينده بين جناح‌ها، عدم هـماهـنگی دستگاهها و از دست رفتن اعتماد مردم انـجاميده و اساس مشروعيت نظام را فروريـخته است. تداوم سرکوب، نقض حقوق مردم و گسترش فقر و فساد، کشور را بسوی بحرانی اجتماعی و سياسی ميکشاند. در سطح بين المللی نيـز جـمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی ايران را تامين نمی‌کند بلکه امنيت و تـماميت ارضی کشور را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته است.

در چنين وضعيتی هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک ميتواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد. تشکل جـمهوری خواهانی که در پی تـحول مسالمت آمـيز جامعه‌اند، با برنامه سياسی روشن و راهبردی مبتنی بر بسيج سازمان يافته مردم، گامـی در جهت شکل گيری چنين جنبشی است.

فرادستی نيروهای مردم‌سالار و جـمهوری‌خواه تنها با برنامه و مبارزه سياسی به دست نـميايد بلکه هـمزمان مستلزم گسترش فرهنگ دمکراسی، پيدايش نهادهای مدنی و پيوند سياست با منافع لايه‌های مـختلف اجتماعی است. تقويت فرهنگ دمکراسی و ايـجاد نهادهای مدنی، پايه‌های اقتدار گرايی را تضعيف ميکند و نيروهای طرفدار مردم سالاری رادر موقعيتی تعيين کننده قرار ميدهد.

ما امضاءکنندگان زِيـر، با ديـدگاههای اجتماعی و سابقه‌های سيـاسی گوناگون که به ارزشهايـی چون گفتگو، شکيـبايـی ، تحمل مخالف، حکومت قانون و آشتی ملی – بمعنای هـمزيـستی هـمه گرايـشهای سيـاسی درشرايط دمکراتيـک – پايبنديـم، اين متن را برای اتحادی گسترده‌تر ميان جـمهوری خواهان ايران منتشر می‌سازيم تا از راه گفتگو و بحث و تبادل نظر آشکار، در درون و برون کشور، ترميم و تکميل گردد و امکان تدقيق راهبرد مشترک سياسی و هـماهنگی در اقدامات عملی را فراهم آورد.

ما ديدگاه‌های خود را به شرح زير اعلام ميداريـم:

١ ـ مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد.

٢ ـ نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.

٣ ـ دوام دموکراسی بدون رفع تضييقات و محروميت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نيست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم يکديگرند. ما طرفدار توسعه پايدار، ايجاد امنيت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستيم.

۴- توسعه پايدار مستلزم همزيستی متعادل انسان با محيط زيست است. از اين رو ما خواهان حفاظت از طبيعت و محيط زيست برای سلامت نسل‌های امروز و بقای نسل‌های آينده ايم.

٥ ـ حقوق زنان حقوق بشر است. ما به برابری حقوق و مرد و اصول مندرج در “کنوانسيون رفع تبعيض از ان” اعتقاد داريم. ما خواهان تضمين قانونی حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع ستم‌های فرهنگی، سياسی و اجتماعی مبتنی بر جنسيت عليه زنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و توانايی‌های زنان درهمه عرصه‌های زندگی فردی و اجـتماعی هستيم.

٦ ـ ما به برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و شيوه‌های زندگی فردی عقيده داريم و خواهان جبران تضييقات گذشته نسبت به اقليت‌ها در زمينه‌های فرهنگی و سياسی و اجتماعی و تلاش در راه گسترش تفاهم بين اقوام و پيروان مذاهب گوناگون در ايران هستيم.

٧ ـ يکی از مبانی اداره کشور واگذاری تصميم گيری‌های مربوط به شرايط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سياست متکی بر توزيع مسئوليت‌ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق اقليت‌های قومی، هـمبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر ميسازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود.

٨ ـ ما طرفدار مبارزه سياسی مسالمت آميزيم و برگزاری هـمايش ، تحصن، راه پيمايی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی و نيز مراجعه به آرای عمومی و هـمه پرسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی می‌دانيم.

٩ ـ ما خواهان زدودن خشونت از روابط سياسی، اجتماعی و خانوادگی هستيم. ما شکنجه و اعدام را طرد و محکوم می‌کنيم و مجـازاتهای خشن و مغاير با حيثيت انسان را غيرقابل توجيه می‌دانيم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام گيری‌های سياسی می‌بايد به آخر رسد.

١٠ ـ پايه و اساس سياست خارجی کشور، بايد منافع ملی و صلح جهانی باشد. ما خواهان گسترش روابط سياسی ايران با هـمه کشورها، بر اساس استقلال، حقوق مساوی و منافع متقابل هستيم.

ما ميکوشيم تا روند هماهنگی و همگامی جمهوريخواهان بصورتی دمکراتيک جريان يابد. پيشنهادهايی که برای ترميم و تکميل متن ارائه می‌گردد دراجلاسی که بزودی برگزار می‌شود، مورد بحث و بررسی قرارمی گيرد. اين اجلاس در مورد متن نهايی و گام‌های بعد تصميم خواهد گرفت.

برای امضاء بيانيه با آدرس زير تماس بگيريد.
contact@jomhouri.com

امضا کنندگان:
ناصر آذرافروز، ايرج آذربايجانی، دلنواز آذری، م.آذری، داریوش آرامی، آرش آرشی، آرش آرمان ، آلیار آرمتی، سعید آریان، اميرهوشنگ آريانپور، مهرداد آريان نژاد، آرش آزاد، آينده آزاد، بابک آزاد، رستم آزاد، علي آزاد، ويكتوريا آزاد، بهار آزادفر، فرشید آزادفر، بهمن آزادگان، مزدك آزادمنش، اميد آزادی، حميد آزادی، نعمت آزرم، محمدکريم آسايش، آريا آشنا، ژانت آفاری، ناصر آقاجانی، آرش آقامير، حميد آقائي، هاله آگنج، محمد آل ابراهيم، مسعود آل شيخ، آرش آهنگر، سام آهنگر، بيژن ابتكار، آسيا ابتهاج، مهدی ابراهيم زاده، امير فرشاد ابراهيمی، محمدعلی ابراهيمی، ميترا ابراهيمی، هادی ابراهيمی، ساسان ابطحی، اکرم ابويی، سيد قدرت اتابک، ياشار احد صارمی، جمشيد احدی، احمد احقری، محمود احمدپور، حسين احمدزاده، حميد احمدزاده، بهروز احمدی، داريوش احمدی، سياوش احمدی، علي احمدي، ناصر احمدي، عليرضا احمدی يزدی، رضا احمديان، شهره احمديان، علی احمدیان، حسين اخوان، مهراب ارباب، خسرو ارجمندی، کاووس ارجمندی، گلی ارجمندی، ابوالفضل اردوخانی، طهمورث ازهاري، كمال ارس، محمد ارسی، اردوان ارشاد، احمد ارمغان،كورش استكي، محمد استکی، جعفر اسدالهی، بهمن اسدی، پوران اسدی، جمشيد اسدی، داريوش اسدی، رضا اسدی، سهيل اسدی، علی اسدی، حميد اسدی آغاجری، محمد رضا اسکندری، ماريا الويرا اسکوادرو، کيوان اسکی، زهره اسلاميان، محسن اسلاميان، نسرين اسماعيلی، پروین اشتهاردی، شاهرخ اشرفیان، مهتاب اشرفیان، ضياء اشکانی، شاهين اصغری، بهار اصفهانی، امير اعتدالی، بيژن اعتدالی، فرهنگ اعتمادی، محمد اعتمادی، حسن اغنامی، بيژن افتخاری، احمد افتخاری معصومی، رضا افرازی، داريوش افراسيابی، ناصر افراه، مهستي افشار، محمد افشاری نظری، علی افضلی، گودرز اقتداری، محمد اقتداری، بِِيژن اقدسی، محمد رضا اکبرآبادی، اكبر اكبري، حسن علی اکبری، محمد اکبری، مرتضی اکبريان، نسرين الماسی، رضا الموتی، سعيد الموتی، پرويز امام، بهرام امامی، پرويز امامی، جواد امان، علی امرالله وردی، مجيد اميدوار، اميررضا اميربختيار، اروند امير خسروی، بابك اميرخسروی، داريوش اميرعطائی، اميري راد، حسين اميری، شيرين اميري، عبدالحسين اميری، کامران اميری، محسن اميری، ويولا اميری، اعظم امين مقدم، ريزگر امين نژاد، احمدرضا امینی ،حسين اميني، علی امينی، مهدی امينی، حميد امينی پشندی، عبدالرضا امينيان، نادر انتصار، شهلا انتصاری، مرضييه انتصاري، سهيلا انتظاری، شهين انزالی، شاهين انزلی، کیارش انسی، آمنه انضاری، پويان انصاری، مريم انصاری، وهاب انصاری، محبوبه انگلوند، حسين انور حقيقی، عليرضا انوشي، نيک روز اولاد اعظمی، بهروز اهدائي، سيف الله اهدائی، مهرنوش ايرانبان، شهرام ایرانپور، كرد ايراندوست، اميد ايرانخواه، احسان ايران محبوب، عليرضا ايران نژاد، سيما ايزد، جهانگير ايزدی، عباس ايلامي، اکبر ايل بيگی، اختر ايمپرترو، شاکر بابازاده، حسن بابايی، داود بابائي، فريدون بابائی، محسن بابائي، رحيم باجغلی، بهنام باران، کورش باقر، احمد باقرپور، خسرو باقرپور، دانش باقرپور، اعظم باقرنژاد،آريا باقري، احمد باقری، شيدا بامداد، کوروش بامسی يزدی، جمشيد باميري، زهره بختيار، بهرام بديعي، عرفان بذرافشان، مهران براتی، مصطفی برانی، کورش برادری، هادی بردبار، جمشيد برزگر، علی برزوئی، امين برق جلوه، برديا برق جلوه، محمد برقعی، مهرزاد بروجردی، حميد رضا برهانی، خسرو برهمندی، سيف الله بسطامی، گلاره بصيری، نسرين بصيری، غلامرضا بقايی، فريبرز بقايی، يدالله بلادی، سهيلا بنا، جلال بوستانی، محسن بوستانی، محمد امين بهاالدينی، صغری بهرامی، حبيب بهرمن، دانيل بهروز، محمد بهزادی، محمد بهشتی، فرهاد بهمردي، محمد بهمني، اباذر بهنام، ايرج بهنام، حميد بي آزار، مهرداد بيداری، مارال بیدمشکی، موسی بيگلو، اسماعيل پارسا، امير پارسا، کورش پارسا، سياوش پارسا نژاد، عرفان پاريزی، داريوش پاشا، بهروز پاکزاد، علي پاك نژاد، مرتضی پاکی، سيروس پرتوی، حميد پرچم، حبيب پرزين، مجتبي پازنده، حسين پرواز، معصومه پروائي، عليرضا پروائی ليساری، اردشير پرهيزكاري، محمد پزشك فسائي، خسرو پورحسينی، محمد حسن پورخباز، آريانا پوردانا، محمد پوردوايی، مهدی پورصادق، حسن پورگاتبی، نادر پورمجيب، پرويز پورمحمدی، ح.پ.ق. ، علی پورنقوی، حسن پورهاشمی، پيمان پولادی، پويا پويائی، بيژن پيرزاده، رضا پيرزاده، هومن پيرنيا، فريبا پيروزپی، محمود پیروزرام، سعيد پيوندی، فؤاد تابان، شهرام تابع محمدی، ليلا تاج پور، محمد تاج دولتی، احمد تاجران، منصور تاری، فرهنگ تاولی، حبيب تبريزي، حميد رضا تبريزی، مسعود تبريزيان، شروين تجرد، اسد ترابی، اکبر تربت، عفت تربت زاده، اقدس ترکی، محمد تقديری، گوهر تقوي، محمود تقوی، کامران تلاطف، فريدون تنکابنی، فريده تنکابنی، دريادل توانا، هادی توانا، مهرداد توتونچی، نيره توحيدی،بامداد تورنگ، ياسمن تورنگ، پرويز توسلی،مجيد توفيق، محمد توفيق اسدی، بهرام توکلی، علی توکلی، كيانوش توكلي، احمد توماج، امير تهراني، شهرام تهرانی، شهريار تهرانی، فلور تهرانی، منوچهر ثابتيان، فرهاد جانيپور، جهانشاه جاويد، صحبت جباري، مسعود جبنی، شهرام جراحی، كورش جعفرپور، رضا جعفرزاده، داوود جعفرزاده فرد،پيوند جعفري ، حميده جعفري، زهره جعفري، صديقه جعفري، عاطفه جعفری،غلامرضا جعفري، محمد حسین جعفری، محمود جعفری، مريم جعفري، محمود جعفري تنگاكي، مهدی جلالی، جليل جليلی، عباس جمال زاهی، منوچهر جمالی، کاوه جمشيدی، فردوس جمشيدی رودباری، حسين جوادی، محمود جوادی، فرزاد جواهري، فرهاد جواهری يار،پويان جودت نيا، س.م. جورآباد، رضا جوشنی، احمد جهانشاهی، مهدی جهانفر، فروزان جهانگيری، مزدک جهانگيری، فهيمه چالنگی، رضا چرندابی، هرمز چمن آرا، هومن چوبینه، اكبر چناني، اهورا چوپان زاده، حوريه حائری، علی حاتم زاده، علی حاتمی، محمدعلی حاجیان، مهدی حاج ناظر، مهدي حاجي پور، هادي حبيب تبريزي، مصطفی حبيبيانی، اميرحسين حجازی، محمد حجت، نرگس حجتی، طه حسنيانی، بهرام حسين زاده، مهدی حسين زاده تنباکوئی، اعظم حسينی، حميد حسيني، رضا حسينی، سيد مهدی حسينی، علی حسينی، كريم حسيني، ناهيد حسيني، رحيم حسينی نسب، علی حصوری، عباس حق شناس، محمد حق گو، کريم حقی، ياشار حکاک پور، بيژن حكمت، داريوش حکيمی، کامران حکيمی، مهرانگيز حکيمی، محمد حمزه اي، يوسف حمزه لو، احمد حميدزاده، شهيد حميدزاده، فرهاد حميدی، محمد علی حيدری، خسرو حيدريان، مجيد حيدريان، محسن حيدريان، توران خاكسار، مهدی خانبابا تهرانی، نادر خانزاده، شهلا خانقاه، حسين خانی، شهلا خاوري، داوود خدابخش، فريبرز خردمند خاندانی، علی اصغر خرسند، منصور خرسندی، علی خرمشاهی، حبيب خرمی، حسين خرمی، طاهره خرمی، جواد خرمی مقدم، بهبود خسروي، رحمت خسروی، مريم خسروي، رضا خشنود، محمد خضري، عزيز خضريان، هادي خطيب، بهروز خليق، اميرحسين خنجی، مهدی خوشحال، جمشيد خونجوش، فريدون خيامی، عبداله خيشكار، کاوه دادگر، بیژن دادگری، آدين دادگری، غلامرضا دادنهال، حميد داديزاده تبريزی، بهمن داراب، رضا دانش، سپنتا دانش، فريد دانش، برديا دانشور، حسن دانشور، حميد دانشور، عباس دانشور، باور داور، محمد داور، مرتضی داور، نسرين داورکوئی، محسن درزی، سعيد درشتی، بيژن درگاهي، بهروز درمانگر، شهرام درویش، سيد سعيد درهمی، سياوش دريايی، صمد دژبان، نسرين دستافر، کورش دستوری، محمود دشتی، پناه دفتري، رضا دلقوی، مسعود دليجان، صوری دلير، آرمان دماوندی، اكبر دوستدار صنايع، مجيد دهبان باهمباري، احسان دهکردی، سميره دهقانی، سياوش دهقاني، مجمد دهقانی، مهرداد ديانتی، علی ذوالفقاری، امير راجی، غلام راد، فريدون راد، کيومرث رادپور، جمشيد رازبان، حسن رازی، علي اكبر راستگو، حميد راستی، رضا راستی، علی راسخ، محمود راسخ، علی راكعی، مهوش رامسی، حسن راهی، سروش رباط ، حلمت ربيعی، سيما رجب زاده، مهدی رجبی، هاتف رحمانی، بيژن رحمانيان، محسن رحمانيان، علی رحيم زاده، احمد رحیمی، عفت رحيمي، مرتضی رحيمی، نریمان رحیمی، سعيد رحيمی مقدم، بيژن رستگاری، رضا رستمی، يوسف رشوندی سرداری، رضا رشيدي، افشين رضازاده، محمد رضاکردی، پرويز رضايی، حسن رضايی، سعید رضائی، علیرضا رضائی، نسيم رضائي، علی رضوانی، سعید رضوی، شکراله رضوی، علی رضيی، داود رمضان زاده، سارا رنجبر، کاظم رنجبر، تينا رنجپور، جواد روانبخش، کمیل روحانی، وينا روحانی فر، فرهاد روحی، محمد روستائیان، بيژن روشنی، محمود روغني، حسن رونقی، نادر رهبري، مجيد رهگذر، مهدي رياضي، رستم زاده بوکانی، حسين زاهدی، احمد زاهدی لنگرودی، مراد زبردستی، ناصر زراعتی، وحيد زردوست، نادر زرگاری، فتحيه زركش يزدي، اکبر زرگر، اسماعيل زرگريان، حسن زرهی، البرز زماني، بابک زمانی، بهروز زمانی، هرمز زمانی، حسن زنده دل، مهين زندی، حميد زنگنه، حميد زواره ای، فرهاد زواری، علی زولان ور، حسن زهتاب، مليحه زهتاب، اميد سادات، سياوش ساداتيان، بابك ساساني، مجيد ساعتچي، احمد ساعدی،تورج ساعدي گلندوز، سعيد ساعی، مجيد ساعی، علی ساکی، علی سالاری، محمد حسين سبحانی، حميد سبزيکاری، سپهر سپهری، متيندخت سپهری، هدايت سپهی، نادر ستايش، جواد سجاد، منصور سحرخيز، جلال سرافراز، پارسا سربی، ليدا سرخوش، مريم سطوت، سامان سعادت، محمد رضا سعادتمندي، كيانوش سعادتي، محمود سعادتی، تورج سعدي گلندوز، محمد سعيدی، مهدی سعيدی، مسعود سفری نسب، جف سلامي، احمد سلطاني، انوشيروان سلطانی، حجت سلطانی، سيامك سلطانی، بابک سليمان پور، کمال سليمانی، مجيد سليمانی، محمد سليمانی، حسين سماکار، ايرج سميعي، علی سوری، منوچهر سهامی، سهيل سهراب، ژيلا سياسی، فرود سياوش پور، اسماعيل سياوشی، رضا سياوشی، محمود سيدی، فريده سيدی مقدم، نصرالدين سيلواناق، بهروز سيمايی، احمد سينا، رضا سينا، رضا شادابی، علي اشرف شادپور، زهره شاکری، عباس شاکری، علی شاكری، رحيم شامبياتي، كريم شامبياتی، کامران شاهرخی، مهدی شاهرکی، سعيد شاهسوندی، شيده شاهواريان، ژانت شاهوردی، رضا شاهين، رحيم شاهينی، ش. شايان، مسعود شب افروز، طلعت شپوری، حميد شجاعی، سعيد شروينی، حسام الدين شريعتمداري، حسن شريعتمداری، بهروز شريفی، شريف شريفی، عرفان خان شریفی، علی شريفيان، پروين شطی، نصراله شعرا، سهيلا شغفي، علی شفائی، حسين شفايی، بهرام شفيعي، اكبر شقايق، الهه شكرائي مشعوف، احمد شكرائي مشعوف، زينب شکوری، برزو شکوهمند، آزيتا شكوهي، شهلا شكوهي، ايرج شکيبائی، فرشته شکيبائی، حسن شمس، هادی شمس حايری، زينت شوشتری، شهريار شهابی، محمد شهدادی، شهريار شهرياری، فرهاد شهرياری، پاپک شيرازی، حميد شيرازی، رضا شيرازی، عباس شيرازی، علی شيرازی، رضا شيرانی، غلام حسين شيرعلی، فريبا شيشه، طوبی صابری، صادق صادق نژاد، عليرضا صادق نژاد، پروين صادقی، علی صادقی، محمد صادقی، مرتضی صادقی، عباس صادقی نژاد، حسن صادقيان، فريد صارمي، ايمان صالحی، سيدرضا صالحي، عبادالله صالحی، محمد علی صالحی، مهديه صالحي پور، پدرام صبوري، پريسا صحتی، جهانگير صحرانورد، رامين صحرانورد، عباس صداقتی، مريم صدر، مسعود صدر، مهين صدرايی، خسرو صدری، رضا صراف زاده،سهراب صفائيان، زمان صفتيان، محسن صفری، م.ح. صفورا، منوچهر صفی پور، رامين صفی زاده، حسين صمدی، رضوان صمدي، حسن صمديان، مسعود صمصامی، ساسان صميم کرد، رضا صميمی، هايده صنعتی، رضا ضديان، مهدی ضديان، شهباز ضرغام پور، مرتضي ضيابري، سام الدين ضيائی، حسين ضيائيان، شجاع ضيائيان، وحيده ضيامحمودی، حميرا طاری، اشکبوس طالبی، محمد حسن طالبی، جواد طالعی، امير طاهری، فرح طاهری، جمشيد طاهری پور، نجف طايفه، علي طايفي، عليرضا طباطبائی نژاد، اسفنديار طبری، امير طبری، عذرا طبری، محسن طبيبی، يونس طلائی، سعيد طلوع، مهناز طوسی،جمشيد طهماسبي، رويا طهماسبی، فاطمه طياری، مسعود طيبی، اسداله طيورچي، سهيلا ظريف منصور، حميد رضا ظريفی نيا، ضياء عابدی، گلاره عابدی، آريان عادل، منصور عارف، محمد عارفی نژاد، مسعود عالمی، احمد عباداللهی، مينا عبادپور، محمد عباسپور، بهرام عباسی، بهزاد عباسی، بهرام عباسيان، مجيد عبدالرحيم پور، حسين عبدالرزاقی، مرتضی عبداللهيان، اصغر عبدی، نسيم عبدی، شهلا عبقری، همایون عبقری، بيژن عدالتی، نائله عروجی، حسن عزيزي، پورا ن عسگری، حميد رضا عسگری، شهين عسگری، جواد عسكرزاده مارالاني، مهدی عسگريه، حسین عصار، علي عصري، امير عطرياس، فرزانه عظيمی، محمد علم بیگی، کاظم علمداری، حسين علوی، كاني علوي، مهدي عليا، مجتبي علي بابائي، جهانگير عليزاده، علی عليزاده، محمد عليزاده، ايرج عماد خراسانی، مناف عماری، مجيد عمرانی، ميرحميد عمرانی، ميترا عنافچه، هنگامه عنایت، بهروز عنايتی، كسري عنقائي، محمدرضا عين، خانی غفاری، نادر غفاري، رسول غلامپور، محمدرضا غلامپور، مونا غلامپور، راضيه غلامی شبانی(ابراهيم زاده)، بهنام فائزی، بهروز فاتح، مهران فاتحی، منوچهر فاضل، رضا فانی يزدی، سيد امين فانی يزدی، مهدی فتاپور، عباسعلی فتاح، مانا فتاح، اتابک فتح الله زاده، امير ح. فتح اللهی، جواد فتح اللهی، بهروز فتحعلي، بهمن فتحی، بيژن فتحي، سيروس فتحي، مسعود فتحی، کيوان فتوحی، مونا فتی، زهره فخرائي، رضا فخرشفائی،نادر فدائي، فرهاد فرجاد، حميد فرخنده، نيما فردوسی، محسن فردی، سعيد فرزانه، شهرام فرزانه فر، علي فشگي، دارا فرشيان، شهروز فرمانی، نزهت فرنودی(صالحيان)، نايكا فروتن، سهراب فروزنده، فرنوش فروزنده، نادر فروزی، حسين فروزين، احمد فرهادی، اميد فرهادی، منصور فرهنگ، ايمان فرهنگ زاده، مانی فرهومند، فريده فرهی، سيامک فريد، کيانوش فريد، داريوش فريدوني، فواد فريدوني، مزدک فريدونی، محمد رضا فطرس، احمد فقيه، راضیه فقیهی کاشانی، مجيد فلاح زاده، خالد فلاحيان، فيروزه فولادی، هادی فهيمی فر، بهنام فياضی، منصور فيض عرفان، هوشنگ فيلسوف، امير قاسمي، حبيب قاسمی، فرهنگ قاسمی، کبری قاسمی، آرمان قاسميان، مسعود قاسميان، بهمن قاضی، رضا قائمي، سياوش قائني، حسن قجاوند،منيژه قدرتي پور، بيژن قديمی، تهمينه قديمي، شاهرخ قديمي، يدی قربانی، عباس قره گزلو، منصوره قره گزلو، جواد قريشی، رضا قريشی،علی قشقاوی، حسين قلی پور، رحيم قنبري، علی اكبر قنبری، رزا قوام زاده، محمد قوامی تهرانی،محمود قوچانی، هوشنگ قهرمانلو، بهيار قهرماني، قاسم قهرمانی، رحيم قيومی، احمد ک. عسگری، صادق کارگر، حسن کازرونی، رحمان کازرونی، محمود کاشفی، سعيد كاظم، شيوا کاظم بری، حميدرضا كاظم پور، سروش كاظمي، محمد کاظمی، مهدی کاظمی، هاشم کاظمی، جعفر کاوه نيا، رضا کاويانی، کاوه کبيری، باقر كتان فروش، يوسف کر، محمود کرد، محمدرضا کردی، ساتراپ کرمانی، عزيز كرملو، عليرضا کرمی، ناصر کرمی، عليرضا کرمی شاهرخی، بهزاد کريمی، رضا کريمی، زيبا کريمی، سعيد کريمی، عليرضا کريمی، کاظم کريمی، كاوس كريمي، مجيد کريمی، محمد كريمی، ناديا کريمی، نسترن کريمی، محمد کريمی بکانی، احمد کريمی حکاک، رضا کريمی دره شوری، محمدکاظم کريمی گلپايگانی، بهرام كسماپور، سهيل كشاورز، مهران کشاورز، ناهيد کشاورز، واهيك كشيش زاده، سيامک کفاشی، مينوش کلامی، محمد کلانتری، محمد حسين کلانتری، بهمن کلباسی، فاطمه كلهر، منصور کمره، احمدرضا كمره اي، اشکان کنکاش، كمال كوثريان، ناهيد کوچک زاده، کاوه کورش نیا، پروين کوه گيلانی، نادر کهن، عباس كياسا، جلال کيابی، علی کيافر، فتانه کيان ارثی، مجيد کيان زاد، بهروز کيانفر، محمد قاسم کيانفر، هومن کيانی، کاميار کيايی، منوچهر کيوان، آرمين كيواني، رضا کيوانی، فرشيد گذری، نسرين گرگانی،ناتالي گريس، هوشنگ گلاب دژ، مسعود گلباز، حسن گلبانگ خراسانی موسوی، فريبرز گلدوست، بهرام گلزاري، رضا گلزاری، علی گلزاری، يادی گلزاری، حسن گلشاهي، سهيلا گلشاهی، اميرحسين گنج بخش، سيامک گودرزی، ناصر گودرزی،بهمن گوران، عزت گوشه گير، رضا گوهرزاد، ساعد لاريجانی، مجيد لحمی، اميد لشکری، حبيب لطفی، مزدک ليماکشی، علی ليمونادی، بهروز ماکوئی، كمال ماكويی، ليدا ماكويی، همايون ماكويی، احمد مالکی، زري مالكي، شروین مالکی، نسرين مالکی، آلما مايکيال، فرهنگ مبرهن، سهراب مبشری، مهرداد مبصری، رضا متقی، هاشم متقی، داريوش مجلسی، رضا مجلسی، فرهاد محتشم، ابراهيم محجوبی، علی محجوبی، عطا محسني، عليرضا محسنی، ابوالفضل محققی، سياوش محمدرضائی، حسين محمدزاده، مريم محمدزاده، نامي محمدزاده اصل، محمد حسين محمدشاهی، آبتين محمدی، بهمن محمدي، مجتبي محمدي، مجيد محمدی، ملیحه محمدی، علی محمدی مهابادی، شکوه محمودزاده، فرزاد محمودی، فرزانه محمودي، بهروز محموديان، حسين مختاری، علی مختاری، منوچهر مختاری، مژگان مدنی، مصطفی مدنی، پانته آ مديري، احمد مرادی، اصغر مرادی، حسين مرادی، طاهره مرادی، عطاءالله مرادی، علي مرادي، غلام مرادی، مهرنوش مرادی خسروانی، زهره مرتضوی، منيژه مرعشی، امير حسين مرمرچی، مصطفی مريد، هوشنگ مريد، خشايار مرودشتي، احمد مزارعی، عدنان مزاره اي، ناصر مستشار، پيمان مستعد، پروين مستوفی، مجتبی مشايخی، مهرداد مشايخی، مرتضی مشتاقی، وحید مشرف دهکردی، نوید مشکین فر، مهرداد مشهدي، آذر مشيری، حميد مشيری، عليرضا مصاحب، بنياد مصدق، عباس مظاهری، محسن مظفر، نسرين معارفي، ايرج معتدل، حميد معتمد، عباس معروفی، دانش معلم، رامين معلم، پدرام معلميان، مهر اعظم معمار حسينی، امير معنوی، کمال معير، احسان معيل، منيره معيني، مرجان مغربي، ابراهيم مفتاح، مسعود مفيد، امين مقدم، والنتين مقدم، داوود مقدوری، حسن مقصودی، مهرداد مقصودی، قوام مکی، مجيد ملكي، علی ملک زاده، علی ملک محمدی، مرتضی ملک محمدی، امير ممبينی، اميرهوشمند ممتاز، مهدی ممكن، سعيد منتظری، كامبيز منتظري، عارفه منجم، فریبرز منصوری، آذر منصور آفتاب روشاد، امير موثقي، علی موزونی، افشين موسوی، پروين موسوی، زری موسوی، فريدون موسوی، عبدالرحمان موسوي، نجف موغوئی، بابك مولاني، رضا مولائي نژاد، حسين مولودی صفا، احمد مومنی، خليل مومنی، مهدی مومنی، کمال مهابادی، خليل مهاجر، جعفر مهدوی،نادر مهدوي، نجات مهدوي، اكبر مهدی، رسول مهدی زاده، رامين مهديقلي زاده، آزاد مهر، تراب مهرابي گيلاني، بهجت مهرآسا، حميد مهرآسا، محمدعلی مهرآسا، سعيد مهراقدم، علی مهران، علی مهران اديب، فريبرز مهران اديب، بابک مهرانی، محمود مهرنوش، مهدی مهرنوش، سورنا ميرافشار، محمود ميرزاوند، غفور ميرزايی، منوچهر ميرزايی، حسين ميرصفيان، مهران ميرفخرايی، حسین میرکریمی، سيد سعيد ميرمحمدی، محمود ميرملکسانی، سعيد ميرهادی، اشرف ميرهاشمی، بهاره ميلانی، ناصر نادري، حجت نارنجی، مجيد ناظری، احمد ناظم، بهران ناظم، ايرج ناظمي، امير نامجو، هومن نامور، صالح نانوازادگان، فرخ نعمت پور، محمدرضا نباتی، پروانه نبی الحسینی، همايون نجار، احمد نجاتی، محسن نجد، علی اکبر نجفی زاده، اکبر نجم آبادی، شهاب نخعی، شهباز نخعی، رويا نراقی، محمود نزهت زاده، اصغر نصرتی، اصغر نصرتی(چهره)، بابك نصيري، محمد رضا نصیری ،مزدک نصيری، جليل نصيريان، مجيد نظری، ولی نظری، پرويز نعمان، فرهاد نعمت پور، رضا نعمتی، سعيد نعيمی، مهدي نفري، محمود نفيسی، نقي نقاشيان، مسعود نقره كار، محمود نقوی، محمد نكوروح، قاسم نکوکار، بهاران نگاه، مرتضی نگاهی، بابک نگهبان، فرخ نگهدار، سامان نمازيخوان، صادق نمازيخوان، م. صادق نمازيخوان، داود نواييان، داريوش نودهی، نصرت نوذري، علی نوربخش، امين نوربهشت، نادر نوروزاوغلو، مرتضی نوروزی زاده، منوچهر نوروزيان، احمد نوری، منوچهر نوری، پيمان نوش آذر، نادر نوشه، هانری نهرينی، علي نيدآذر، احسان نیک آئین، زرتشت نيك پندار، رضا نيک فر، فرياد نيک زاد، حبيب نيكمراد، علي واحدي، هوشنگ واحدی، ايرج واحدی پور، حسام وثوقی، طهماسب وزيری، هاله وزيری، محسن وطن آبادی، علی وفائی، پروين وفائي زاده، حسام الدين وكيلي، مجید ولدان، جهانبخش وليانپور، نيما هاتفی، شهرزاد هاديان،جهانگير هاشمی، کاظم هاشمی،سيما هاشمي فر، احمد هانجو، امیر هدائی، محمد مهدی هدايتی، علی هريسچی، حسين همايونفر، پروين همتی،سعيد همتي، ابوالفضل همدانی، کاميار هوبخت، سودابه هوشمند، حميد هوشور، هوتن هيبد، طهمورث ياسمی، آرمين يحي زاده، حسين يحيائی، عبدالرضا یداللهی، علیرضا یداللهی، مسعود يداللهی فرسانی، آذين يزدي، پيام يزديان، مجيد يکان، طلعت يگانه تبريزی، ايرج يوسفی، حسن يوسفی، غلامرضا يوسفي، مینو یوسفی،هادی یوسفی

انجمن ادبی کردهای مقيم مرکز ايران – تهران؛
انجمن پشتيبانی از آزادی مطبوعات و حقوق دمکراتيک در ايران – اتريش؛
انجمن مدافع دمکراسی در ايران – لس آنجلس، آمريکا؛
انستيتوی بين المللی امور ايرانی – کارولينای شمالی، آمريکا؛
تلاشگران جامعه باز- فرانکفورت، آلمان؛
جامعه ايرانيان آزادی خواه – برلين، آلمان؛
جامعه ايرانيان دمکرات – کلن، آلمان؛
جمعيت دفاع از جمهوری و دمکراسی در ايران (بلژيک)؛
جنبش تلاش برای آزادی و دمکراسی در ايران؛
راديو همشهري، لينشينگ، سوئد؛
کانون پژوهش فرهنگی ايران – گوتنبرگ، سوئد؛
کانون دفاع از دمکراسی در ايران – مالمو، سوئد؛
کانون دفاع از دمکراسی در ايران – هلند؛
کانون ديالوگ – گوتنبرگ، سوئد؛
کانون روشنفکران کردستان ايران – نروژ؛
کانون سياسی ايران آزاد(آلمان)؛
کانون فرهنگی سياسی ايرانيان – هامبورگ،
کانون فرهنگی و سياسی انديشه – مونستر، آلمان؛
فعالين محيط زيست ، سبزهاي ايراني ـ ؛ سوئد؛

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *