انتشار هشتمین شماره مجله آزادی اندیشه با موضوع ملیت و هویت ملی

سرسخن

عرصه ی نشريه ی آزادی انديشه ، علوم انسانی و اجتماعی است سه جزء درهم تنيدهی علوم انسانی و اجتماعی  و انديشه  و آزادی  همه ی ضرورتِ وجودی و هدفهای نشريه را بيان میکند

ابزارِ کارِ علوم انسانی و اجتماعی کلمه  است و با کلمه  است که دراين علوم نظريه پردازی میشود و به اين معنا، علوم انسانی و اجتماعی علمِ گفتمان  است

کلمه  و گفتمان  در قالبِ انديشه  است که شکل میگيرند و به همان نسبت که انديشه گسترش و به افقهای وسيعتری دست میيابد، کلمه و گفتمان هم با رنگهای متنوع تر و پربارتری جلوه میکنند اما، انديشه نمی تواند گسترش يابد مگر در ميدانِ بیکرانِ آزادی

ازهمين رو، سنگِ بنای نشريه بر پاسداری از آزادیِ بی حصرواستثنای انديشه و بيان است در آزادی بی حصرواستثنا که متفاوت است از آزادیِ بی قيدوشرط؛ که میدانيم آزادی هم قيد دارد و هم شرط بی حصر  به معنایِ حق آدميان است در ورود به همه ی عرصه های هستی و فکر و کندوکاو در آن و بی استثنا  به اين معناست که هيچ انسانی را نبايد در بيانِ نظر و انديشه ی خود باز داشت

ازهمين رو، می خواهيم دريچه ای باشيم گشوده بر افقِ گسترده ی انديشه تا همه ی آنان که دغدغه ی علوم انسانی و اجتماعی دارند و رشد و شکوفایی آن را برای امروز و فردای ايران ضروری می شمرند و معتقد به آزادیِ انديشه و بيان هستند، اين نشريه را از آنِ خود بدانند

موضوع ويژه ی اين شماره »ملیت و هویت ملی» است. ِ

هشتمین شماره مجله آزادی اندیشه

برگرفته از سایت آزادی اندیشه

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *