هفتمین شماره مجله آزادی اندیشه: زنان، جنسیت، سکسوالیته

سرسخن

عرصه ی نشريه ی آزادی انديشه ، علوم انسانی و اجتماعی است سه جزء درهم تنيدهی علوم انسانی و اجتماعی  و انديشه  و آزادی  همه ی ضرورتِ وجودی و هدفهای نشريه را بيان میکند

ابزارِ کارِ علوم انسانی و اجتماعی کلمه  است و با کلمه  است که دراين علوم نظريه پردازی میشود و به اين معنا، علوم انسانی و اجتماعی علمِ گفتمان  است

کلمه  و گفتمان  در قالبِ انديشه  است که شکل میگيرند و به همان نسبت که انديشه گسترش و به افقهای وسيعتری دست میيابد، کلمه و گفتمان هم با رنگهای متنوع تر و پربارتری جلوه میکنند اما، انديشه نمی تواند گسترش يابد مگر در ميدانِ بیکرانِ آزادی

ازهمين رو، سنگِ بنای نشريه بر پاسداری از آزادیِ بی حصرواستثنای انديشه و بيان است در آزادی بی حصرواستثنا که متفاوت است از آزادیِ بی قيدوشرط؛ که میدانيم آزادی هم قيد دارد و هم شرط بی حصر  به معنایِ حق آدميان است در ورود به همه ی عرصه های هستی و فکر و کندوکاو در آن و بی استثنا  به اين معناست که هيچ انسانی را نبايد در بيانِ نظر و انديشه ی خود باز داشت

ازهمين رو، می خواهيم دريچه ای باشيم گشوده بر افقِ گسترده ی انديشه تا همه ی آنان که دغدغه ی علوم انسانی و اجتماعی دارند و رشد و شکوفایی آن را برای امروز و فردای ايران ضروری می شمرند و معتقد به آزادیِ انديشه و بيان هستند، اين نشريه را از آنِ خود بدانند

موضوع ويژه ی اين شماره »زنان، جنسیت، سکسوالیته» است. ِ

فهرست مطالب

1 بخش موضوعیِ نشریه

ژانت آفاری و راجر فریدلند / مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلامگرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه ۱۹۲۰  تا خاورمیانه ی عصر حاضر 11

نیره توحیدی / جنبش زنان و فمینیسم در ایران: بازخوانی از منظر »جهانی-محلی«  49

اسفندیار طبری / فلسفه ی سیاسی فمینیسم  119

سعید پیوندی / ظهور پر تنش سکسوالیته ی جدید در جامعه ی ایران / تجربه ی همخانگی و رابطه ی جنسی خارج از ازدواج  143

کلودیا یعقوبی / سلسه ِ مراتب مردانگی و مردان همجنسگرا در ایران .193

پروانه حسینی / کلیشه های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران  220

زینب پیغمبرزاده / بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران  251

پرستو الهیاری / زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار میشوند  269

پرستو الهیاری / سهم زنان در مشاغل دانشگاهی  305

معصومه ولایتی / سیاست ِ های ایدئولوژی ِ جنسیتی حکومت ایران و تأثیر آنها بر مهاجران زن جوان در تبریز  323

ناهید حسینی / چالشهای نظام آموزشی ایران در حال و آینده . 349

ماندانا زندیان / خویشکاری زنان و فرصت های از دسترفته  365

2.در بزرگداشت منصوره اتحادیه

. الهام ملکزاده / کارنامه ی منصوره اتحادیه  383

3. نقد کتاب .

نوشین احمدی / نگاهی به کتاب تحول روایت زنانه ی عشق در ایران  401

زیبا میرحسینی // ِ نگاهی به کتاب »حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنسگرایی 421

  1. گزارشی از برگزاری دومین مجمع ِ عمومی »انجمن آزادی اندیشه«433

5.معیارهای ما در ارزیابی مقاله ها و چگونگی انتشار آنها . 441

هفتمین شماره مجله آزادی اندیشه

برگرفته از سایت آزادی اندیشه

اين قسمت در حال حاضر بسته است.