پرگار: فشار حداکثری یعنی چه؟

تا پارسال پیرارسال لفظ تحریم برای توصیف فشار خارجی بر جمهوری اسلامی به کار می‌رفت. حالا که جمع بیشتری از ایرانی‌های معترض در داخل و خارج کشور به این نتیجه رسیده‌اند که سمبه‌ای پرزورتر از آنچه که تصورش را می‌کردند برای برانداختن حکومت ایران لازم است عبارت فشار حداکثری رایج شده‌است. اخیرا هم تحرک جدیدی که تحت نام نه به جمهوری اسلامی راه افتاده تلاش کرده صدای واحد طرفداران فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی باشد تا قدرت‌های غربی را قانع کند که به این صدا گوش بسپارند. فشار حداکثری یعنی چه و اگر به تحریم حداکثری منحصر نیست، تحریم است به علاوه چه؟ شانس این سیاست چقدر است و پیامدهای آن چیست؟

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *