میزگرد: ایران به کدام سو‌میرود؟

میزگرد جمهوری سکولار دمکرات

چهار نظرگاه: ایران به کدام سو‌میرود؟ گذار به حکومت اسلامی؟ شرایط سیاسی پیش رو؟ چه باید کرد؟

شرکت کنندگان:
دکتر منصور‌ فرهنگ اسناد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در امریکا
دکتر مهرداد درویش‌پور استد جامعه شناسی دانشگاه ملاردن در سوئد
حمید آصفی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران
بهزاد کریمی کادر سیاسی چپ، عضو حزب چپ ایران

اجراکننده: کورش پارسا

۱. اهداف و انگیزه حکومت در تصمیم شورای نگهبان چه بود؟
۲. تبیین شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پیش رو
۳. وضعیت جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی ، مردم، وضعیت نیروهای سیاسی دمکرات و‌سوال چه باید کرد؟
۴. جمعبندی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *