گفتگو: نقش سازمانهای سياسی در استقرار دمكراسی در ايران

سخنرانان: مزدك ليماكشی و همايون مهمنش
مدیر جلسه:  کامبیز قائم مقام

موضوع: نقش سازمانهای سياسی در استقرار دمكراسی در ايران.

برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن”
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
 ۱۶ دی ۱۴۰۱

تلویزیون رنگین کمان – بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *