بررسی نظام آموزشی در جمهوری اسلامی

مسائل کذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و ‌‌رفاه
جمهوری ایران TV
مدت ویدیو: ۶۰ دقیقه
سه شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱

گفتگو با مزدک لیماکشی سخنگوی ‌سیاست آموزشی اتحاد جمهوریخواهان ایران

نقد نظام آموزشی جمهوری اسلامی
ویژگی های نظام آموزشی علمی و دمکراتیک چیست؟
سیاست های آموزشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *