گفتگو با مریم سطوت، کاظم کردوانی، سعید پیوندی و صادق شجاعی پیرامون بیانیه همگامی

گفتگو با مریم سطوت، کاظم کردوانی، سعید پیوندی و صادق شجاعی در اتاق بنیاد جمهوری در کلاب هاوس پیرامون بیانیه همگامی

مطالب مطروحه از سوی مریم سطوت
مطالب مطروحه از سوی کاظم کردوانی 
صحبت های سعید پیوندی
صحبت های صادق شجاعی
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *