همگامی: پشتیبانی از مقاومت دانشجویان دانشگاه هنر در مقابل تحمیل حجاب اجباری

تحصن دانشجویان دانشگاه هنر تهران تا پس از نیمه‌شب ۲۴ خرداد و انتشار بیانیه‌ی محکم آن ها علیه آپارتاید جنسیتی، به موجی گسترده از حمایت دانشجویان سراسر کشور و هنرمندان انجاميد. در بخشی از این بیانیه نوشته شده بود: «هیچ حرفی با شما نداریم جز یک کلمه: “نه”». این “نه” کاربران شبکه‌های را به واکنش وا داشت و تبدیل به کمپین گسترده‌ای شد. در حمایت از استقامت دانشجویان دانشگاه هنر تهران، دانشجویان بیش از ۱۵ دانشگاه مختلف طی بیانیه‌هایی دست به حمایت گسترده زدند.

“همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران” مقاومت دانشجويان دانشگاه هنر در مقابل اجبار پوشش مقنعه و آپارتاید جنسیتی را ارج می‌نهد و همبستگی دانشجويان با آن‌ها تحسین می‌کند. ما بر این باوریم که حکومت در تحميل حجاب اجباری شکست فاحش خورده و قادر نخواهد شد که برنامه اش را در دانشگاه ها پيش ببرد.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *