رهیافت همگامی: فشار، سرکوب و قتل خانواده‌های دادخواه

گفتگو با همایون مهمنش عضو هیات سیاسی اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران  در خارج از کشور

اجرا کننده: مهدی نخل احمدی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *