نرگس محمدی: نیکای شجاع؛ قامت تو تجسم «اقتدار معترض» است

گرچه حکومت دینی استبدادی در تلاش است تا با دستان خون‌آلودش بر چهره زیبای حقیقت و عدالت خاک دروغ و فریبکاری بپاشد اما حقیقت همان چهره بی‌گناه تو، مهسا، سارینا و آرمیتا هاست که در تاریخ باشکوه مبارزات آزادیخواهانه این سرزمین خواهد درخشید و عدالت همان جریان قدرتمند دادخواهی مردم ایران در طلوع رهایی است.

نیکای شجاع

قامت تو تجسم “اقتدار معترض” است و جنایت متعرضان، نشان ذلت حکومت است.

جمهوری اسلامی چه رسوا حکومتی است که زنان را به بهانه موهایشان بازداشت، زندانی و سرکوب می کند و به همان زن تعرض جنسی می‌کند.

هربار لحظه‌هایی را که در دست متوحشان بدنام تاریخ از سر گذراندی، در ذهنم تصویر می‌کنم از یک سو شهامت و باورت به آزادی و اراده ات برای مبارزه تا پای جانت را غبطه می‌خورم و سرشار از شور مبارزه و مقاومت می‌شوم و از سوی دیگر از شدت رذالت، شقاوت و شرارت حکومتی که برای حفظ قدرت دست به هر جنایتی می‌زند، اندوه و خشمی عمیق بر جانم چنبره می‌زند.

گرچه حکومت دینی استبدادی در تلاش است تا با دستان خون‌آلودش بر چهره زیبای حقیقت و عدالت خاک دروغ و فریبکاری بپاشد اما حقیقت همان چهره بی‌گناه تو، مهسا، سارینا و آرمیتا هاست که در تاریخ باشکوه مبارزات آزادیخواهانه این سرزمین خواهد درخشید و عدالت همان جریان قدرتمند دادخواهی مردم ایران در طلوع رهایی است.

نرگس محمدی
زندان اوین – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *