گفتگو در باره مسایل کارگری و فشار حاکمیت به زنان تحت عنوان «طرح نور»

گفتگو در باره مسایل کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
مهمانان: دکتر مسعود کمالی- پرفسور جامعە شناسی و خدمات اجتماعی
مهدی فتاپور- فعال سیاسی چپ و از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران

گفتگو در باره فشار حاکمیت به زنان تحت عنوان «طرح نور»
مهمان: مهتاب قربانی- شاعر، نویسندە و فعال حقوق بشر

مجری: محسن میرزایی

نگاه سوم
Aryen TV

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *