گفتگو: چه‌ کسانی نیکا شاکرمی را شکار کردند؟

گفتگو با مریم سطوت.

چه‌ کسانی نیکا شاکرمی را شکار کردند؟چه‌کسی سراغ نیکای ما خواهد آمد؟

چه کسی ایستاده بود؛ وقتی نیکا را شکار کردند؟

هرگاه قانون تعطیل می‌شود، دست تجاوزگران باز می‌شود؛ هرگاه دمکراسی انکار می‌شود، در جایی تجاوز پذیرفته شده است؛ و هرگاه در یک جامعه انتخابات استصوابی و سیاست تعطیل می‌شود، تجاوز آغاز شده است.

جمهوری اسلامی در ایران تجاوز به وجدان ایرانیان است. اسلام‌سیاسی، حکومت دینی، ولایت فقیه، علی خامنه‌ای، شورای نگهبان و نظام ممتازیت و امتیاز روحانیت در جمهوری اسلامی متجاوزان را بر جامعه چیره کرده است. اما رد ما هم در این دست فاجعه‌ها دیده می‌شود؛ ما که دیدیم و سکوت کردیم؛ ما که خواندیم اما ن‌اندیشیدیم؛ ما که با حکومت سرکوب و سرب هم‌پوشانی داشتیم؛ و این سنت پلشت را در خانه و خانواده مشق کردیم. ما که کنار جوانان و نوجوانان و کودکان خود ن‌ایستادیم و جست‌وجو ی خوش بختی را در ایران آزاد و ملی نکردیم. ما که از آزادی، عدالت، برابری و ارزش‌ها ی دیگر حرف بسیار زدیم، اما در شناخت، قانون‌گذاری و پاس‌داری از آن‌ها کاری درخور نکردیم. ما که به جست‌وجو ی خوش‌بختی و بهانه‌ها ی کوچک خوش‌بختی ن‌اندیشیدیم؛ ما که نتوانستیم با نیکاها ی خود مهربان‌ باشیم و از رویاها ی آنان پشتی‌بانی کنیم.

ما مردمان ایران از غصه ی قصه ی نیکا باید دق کنیم؛ و بمیریم. ما که نمی‌توانیم از دخترکان خود؛ از کودکان خود و از نیکاها ی خود محافظت کنیم. ما که به تعطیلی جست‌وجو ی آزاد خوش‌بختی در ایران عادت کرده‌ایم. ما که خوش‌خیال هستیم؛ ترس‌خورده‌ایم؛ منتظریم دیگران به داد ما برسند؛ دادگری کنند و همانند کودن‌ها امیدواریم که سراغ نیکا ی ما نمی‌آیند.

گفتگو از اکبر کرمی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *