محیط زیست چیست و چرا حفظ جنگل‌ها برای آن مهم است؟

مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست – به عبارت دیگر

محیط زیست چیست و چرا حفظ جنگل‌ها برای آن مهم است؟ وضعیت جنگل‌ها در جهان و در ایران چگونه است؟ ‘جنگل‌ها قبل از اینکه انسانها در اونها دخالت بکنند، خودشون زادآوری می کردند، زادآوری جنگل، کار جنگله، کار جنگل را به جنگل واگذار کنیم، فقط عواملی که مانع از رشد جنگل میشه، مثل دام، مثل بهره‌برداری‌های غیراصولی و قاچاق چوب، اینها را از سرشون برداریم’. نظرات، نگرانی‌ها و توصیه‌های مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست، در گفت و گو با عنایت فانی در برنامه به عبارت دیگر این هفته.

بی بی سی

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.