میز گرد:چگونه می توان بین نیروهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی و همگانی پلی بوجود آورد؟

میز گرد جمهوری و دمکراسی
تلویزیون جمهوری ایران

مجری: کوروش پارسا
شرکت کنندگان در میز گرد: فرهنگ قاسمی: سخنگوی جمهوری خواهان سوسیال دمکرات و لائیک
مزدک لیماکشی: از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران
حمید آصفی: فعال سیاسی، جمهوری خواه ملی و روزنامه نگار ساکن تهران

نقش جنبش های احتماعی در گذار به دمکراسی
سوال اصلی:چگونه میتوان پلی بین جنبش های احتماعی و نیروهای سیاسی برای گذار به دمکراسی برقرار کرد؟
آیا پروژه کلان اجتماعی- برنامه اجتماعی توسعه پایدار دمکراتیک محور آن چسب است؟
گفتمان سازی ‌و روایت سازی در زمینه توسعه دمکراتیک دانش بنیاد ؟

چهارشنبه شش اکتبر ۲۰۲۱
مدت برنامه ۹۰ دقیقه

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.