گفتگو با فاطمه صادقی: زنان و آینده ایران

دولت در ایران جای خودش را دارد به حاکمیت می‌دهد. یعنی یک گروهی بدون احساس مسئولیت و انجام خدمات رفاهی، اعمال قدرت می‌کنند. این حاکمیت‌ها حتی ممکن است به صورت منطقه‌ای هم بشوند و هر قسمت برای خودش مستقل عمل کند. ادامه این روند بسیار خطرناک است و وارد وضعیتی مثل حکومت طالبان خواهیم شد.


فیلم کامل این گفتگو در پلتفرم آزاد:
https://azad.im/ls?c=01Ueoc

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *