میزگرد جمهوری خواهی: کنفرانس ورشو و سیاست جمهوری خواهان(ویدئو)


«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران حجت نارنجی از حزب چپ ایران (فداییان خلق) ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۶ فوریه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.