نقش جامعه مدنی در رهبری مبارزه با کرونا و جهل حاکم

«میزگرد جمهوری خواهی»
نقش جامعه مدنی در رهبری مبارزه با کرونا و جهل حاکم
مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، مزدک لیماکشی و کوروش پارسا
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۴ مارس ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بنیاد آزادی اندیشه و بیان

دیدگاه شما؟