گفتگو: راه کارهای جامعه مدنی برای حمایت از گروه هایی که در فقر مطلق هستند

«میزگرد جمهوری خواهی»

راه کارهای جامعه مدنی برای حمایت از گروه هایی که در فقر مطلق هستند

مهمانان: فرزاد جواهری، حسن نایب هاشم
اجراکننده: مزدک لیماکشی
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۱
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *