میزگرد: اعتصاب کارگران شرکت نفت و موقعیت جنبش مدنی کارگران ایران

«میزگرد جمهوری خواهی»
اعتصاب کارگران شرکت نفت و موقعیت جنبش مدنی کارگران ایران
مهمانان: آقایان صادق کار، تورج مرادی و هژیر عطاری
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ آکوست ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *