گفتگو با منصور فرهنگ: مسائل گذار؛ چه باید کرد؟

مسائل گذار: چه باید کرد؟
مهمان: دکتر منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی دانشکاه بنینگتون و‌کارشناس روابط بین‌الملل
برنامه ای از کوروش پارسا
این برنامه از مسائل بین‌المللی: رابطه امارات و اسرائیل، مکانیزم ماشه، طالبان و‌ حقانی و جمهوری اسلامی، بایدن ‌و برجام و مضمون مقاله «چه باید کرد؟»
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *