چرا گفت‌وگو کردن را دشوار می‌دانیم

https://www.youtube.com/watch?v=KS_LGrA3xgU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR36kXvupqHuaI69fq_YEQAefKb0V8hOUMi6yqovJfjU2OYyMUX_HzOoSbU

سالهاست که بسیاری از فعالان و گروههای سیاسی در خارج از کشور راه حل برون رفت از شرایط کنونی ایران را عبور از جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دموکرات در کشور میدانند . اگر پای سخن بسیاری از این افراد بنشینیم اغلب در خصوص هدف و برنامه هایی که برای عبور از نظام کنونی مطرح میکنند نقطه اشتراکات قابل توجهی به چشم میخورد. اما چرا گروههای اپوزیسیون و منتقد جمهوری اسلامی کمتر میتوانند با یکدیگر وارد دیالوگ شوند و با اشتراک توان و نیروی خود، بر روی هدف مشترک که عبور از جمهوری اسلامیست متمرکز شوند.

مهمانان برنامه: راحله طارانی و مریم سطوت
مجری برنامه: مهدی نخل احمدی

تلویزیون آزادی


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *