گفتگو: برنامه ویژه در باره انتظارات ما از هنرمندان

«میزگرد جمهوری خواهی»

ویژه برنامه در باره انتظارات ما از هنرمندان

« ویژه برنامه در باره انتظارات ما از هنرمندان
مهمان برنامه: بیژن میثمی
اجراکننده: مزدک لیماکشی
اول بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *