در فقدان محمد امینی پژوهشگرتاریخ معاصر ایران

روز یکشنبه ۱۶ اکتبر۲۰۲۲ بیست و چهارم مهرماه محمد امینی پژوهشگرتاریخ معاصر ایران، میهن دوست، آزادی خواه عدالت جو و جمهوری خواه، دور از میهن در آمریکا در گذشت. محمد امینی ازفعالین جنبش دانشجویی و کنفدراسیون خارج کشور و بعدتر جنبش چپ ایران به شمار می رفت وی در دهه های بعد از انقلاب بهمن که مجبور به ترک وطن شد، به بررسی تاریخ و وقایع مشروطه، زندگی و آثار احمد کسروی و نهضت ملی کردن نفت روی آورد  و به باز بینی نقادانه نحله های فکری این دوره تا انقلاب پرداخت که در  مناظره ها، مصاحبه ها و مقالات  وی منعکس است. کتاب «سودا گری با تاریخ» اثر مهمی از محمد امینی درباره وقایع نهضت ملی کردن نفت و تلاش و کاوش وی در مقابل تحریفات اندیشگی این دوره از تاریخ معاصر کشور است .

اتحاد جمهوری خواهان ایران  در گذشت محمد امینی، از یاران جمهوریخواه را به خانواده وی و دوست گرامی مهدی امینی تسلیت میگوید و خود را در غم و اندوه وارده  شریک میداند . 

هیات سیاسی اجرایی
‎اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *