دوست وهمراه ارجمند خانم شیریندخت دقیقیان

خبر ناگوار وتلخ  ازدست دادن امید عزیز، فرزند دلبند ودردانه ات قلب های مارا سوزاند. ماهم چون تو سوگوار یم .همدلی وهمراهی اتحاد جمهوری خواهان‌ایران‌ در غم فقدان جانکاه  امید عزیز را بپذیرید برای شما  شیریندخت عزیز وهمه افراد فامیل وبستگان ویاران شکیبایی آرزو می کنیم .

هیات سیاسی اجرائی
 اتحاد جمهوری خواهان ایران

۱ دی ۱۴۰۱ – ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *