یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

هم در پیشروی و هم در توقف نسبیِ جنبش چه منطقی عمل می‌کند؟ این گفتار ویدئویی به این پرسش می‌پردازد. نکته‌ای که در اثبات آن می‌کوشد وجود یک انسداد دوگانه است، هم در سوی جامعه، هم در سوی رژیم.

این گفتاری است در تحلیل وضعیت. فشرده‌‌ی آن این نکته است که هم جنبش دچار انسداد است، هم رژیم. آینده بستگی به آن دارد که انسداد در کدام سو شکسته شود و چگونه.

این فهرست مطالب اصلی گفتار است:

  • سیاست ستیهنده
  • تشریح منطق پیشروی جنبش
  • چرا جنبش نتوانست به اعتصاب عمومی فراروید؟
  • هژمونی بیچارگی
  • مقایسه با انقلاب ۱۳۵۷
  • نظم امور
  • انسداد در درون رژیم
  • انسداد دو گانه – چشم‌انداز
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *