گفتگو با احمد پورمندی و پرویز نویدی در باره سالگرد قتل مهسا .

گفتگو با احمد پورمندی و پرویز نویدی در باره سالگرد جنبش «زن، زندگی، آادی» ومسایل سیاسی: فشارحکومت ایران به د.ولت عراق و حکومت اقلیم کردستان برای انتقال آنها به دورتر از مرز، تبادل زندانیان نین ایراتن و عراق

گفتگو از حسن اعتمادی

تلویون کانال یک .

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *