افزایش سن بازنشستگی به چه علت بود و چه عواقبی دارد؟

مصاحبه با بهروز خلیق، از مسئولان حزب چپ ایران

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *