سخنرانی مریم باغیشنی در باره جمهوری لیبرال

سخنرانی مریم باغیشنی، دانش‌آموخته مدیریت و علوم کامپیوتردر در کنفرانس جمهوریخواهی.. بیان آرزوی استقرار یک جمهوری لیبرال در ایران به مثابه‌ی اندیشه‌ی مروج حداکثر آزادی‌های فردی و اجتماعی و تاکید بر اتحاد و لزوم مبارزه با قوم‌گرایی افراطی و ناسیونالیسم افراطی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *