گفت و گو در باره کنفرانس جمهوریخواهی

گفت و گو در باره کنفرانس جمهوریخواهی، که در ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ در شهر کلن آلمان برگزار شد.

شرکت کنندگان برنامه:
مریم سطوت، از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران
مهدیه گلرو ، عضو هیئت سیاسی اجرایی همبستگی جمهوریخواهان ایران

مجری برنامه:
همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

برنامه ای از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

تلویزیون اندیشه

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *