گفتگو: برنامه ويژه در باره نقش و جایگاه زنان در ایران

«میزگرد جمهوری خواهی»
نقش و جایگاه زنان در ایران
مهمان: خانم منصوره شجاعی
مجری برنامه: مزدک لیماکشی
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ مارس ۲۰۲۱
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net​

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.