اقدام خشونت آمیز علیه زنان در مشهد را محکوم می کنیم

اتحادجمهوری خواهان ایران ممانعت وضرب وشتم زنان را که خواستارحضوردر استادیوم، برای تماشای مسابقه تیم ملی فوتبال کشورمان باتیم ملی لبنان بودند،بی احترامی به زنان میهن میداند و این اقدام مامورین انتظامی را که علیه شان وکرامت انسانی و بر ضد قوانین فیفا می باشد، محکوم می کند.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *