چند گفتگو در رسانه ها در باره بیانیه چهار جریان جمهوریخواه

 

گفتگو ها در باره بیانیه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه: ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است!
ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم!

 

گفتگوی بی بی سی با مهدی فتاپور در با ره بيانيه ٤ حزب و سازمان جمهوريخواه

 

*****

در با ره بيانيه ٤ حزب و سازمان جمهوريخواه در گفتگو با حسن زهتاب و مزدك ليما كشي

ایران گلوبال

******

گفتگوی رادیو فردا با مهدی فتاپور و دامون گلریز در با ره بيانيه ٤ حزب و سازمان جمهوريخواه

رادیوفردا

****

 

 

 

 

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.