میزگرد: رای “نه” مردم به انتخابات فرمایشی

«میزگرد جمهوری خواهی»
رای “نه” مردم به انتخابات فرمایشی و گسترش اعتراضات مردمی بر علیه استبداد
مهمانان: آقایان اسفندیار خلف، نقی حمیدیان، رضا میر و حجت نارنجی
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

تلویزیون رنگین کمان – بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *