میزگرد: ارزیابی انتخابات، بی مسئولیتی حکومت در مدیریت کرونا و نقش جامعه مدنی

«میزگرد جمهوری خواهی»
ارزیابی انتخابات، بی مسئولیتی حکومت در مدیریت کرونا و نقش جامعه مدنی
مهمانان: آقایان همایون مهمنش، حسن زهتاب، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری
۷ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

دیدگاه شما؟