میزگرد: جمهوری خواهان ایران چه میگویند؟ تحلیل سیاسی از وضع موجود

شرکت کنندگان:
حسن شریعتمداری،
 رضا علیجانی و
 مهرداد درویش‌پور

۱. تحلیل سیاسی از وضع موجود، نقاط ضعف و قوت حکومت

۲. ⁠سناریوی مطلوب گذار؟ چگونه می توان به این سناریو کمک کرد؟

۳. ⁠از منظر شما، چگونه میتوان همگرایی جمهوری خواهان را گام به گام جلو برد؟

۴. ⁠ایا میتوان گفتمان دمکراسی کارآمد/ توسعه دمکراتیک را زیر پایه تفاهم ملی برای گذار به دمکراسی کرد؟ و از این طریق همسویی بین دمکراسی خواهان را بوجود آورد؟

اجرا کننده:
کورش پارسا

سیمای جمهوری ایران

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *