1 8 9 10

«مسئله زن» و روشنفکران، طی تحولات دهه های اخیر

دکتر نیره توحیدی
January 8, 2012

دکتر نیره توحیدی مدرسه فمینیستی: شرایط بغرنج فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران موضوعات مربوط به زنان را در کلافی پیچیده و تو بر تو نهان کرده و آن را به «مسئله زن» تبدیل نموده است. برای شناخت از این پیچیدگی …