گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

بحران جهانی‌، انتخابات در غرب و تاثیرات بین المللی آن

گودرز اقتداری – علی‌ شاکری

 تاريخ: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با

  12 May 2012

ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran

هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!

ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com

 برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران

اين قسمت در حال حاضر بسته است.