جلسه پالتاکی مشترک به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

سخنرانی و گفت و گو در پالتاک: خانم ها رضوان مقدم، پروین بختیارنژاد، فاطمه حقیقت جو و آقای مهرداد درویش پور

موضوع: جنبش زنان پس از خرداد ۸۸ زمان: ۱۱ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۹

 
Print Friendly, PDF & Email