بحران آب، بحران امنيت ملي است

در نشست «آب و رويكردهاي نو در گذر تاريخي ايران» مطرح شد

«آب» اين مفهوم دو حرفي، يك زماني در كنار زندگي قرار مي گرفت و تركيب «مايه حيات» را تشكيل مي داد. اما با بد شدن حال زمين و زياده خواهي ها و شايد عدم توان مديريت انسان بر منابع موجود و البته محدود زمين، واژه «آب» در كنار «بحران» قرار گرفت و تبديل به مساله اي شد كه اين روزها اركان مختلف جوامع را درگير خود كرده است. سال ها چالش هاي مربوط به آب تنها در حوزه هاي مهندسي منابع مطرح مي شد و مهندسان و كارشناسان اين حوزه به فكر راهكاري براي حل چالش هاي موجود در اين حوزه بودند. اما جهان در مطالعات پيش رونده خود به اين نتيجه رسيده است كه بحران آب بحران دولت ها يا يك حوزه خاص نيست و از همين رو كارشناسان علوم انساني نيز به مسائل مربوط به منابع آب ورود كردند. عصر روز دوشنبه نشست «آب و رويكردهاي نو در گذر تاريخي ايران، يك دهه همكاري ملي آب» در محل خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد. در اين نشست كه همزمان با آغاز به كار دولت دوازدهم برگزار شد، محمدامين قانعي راد عضو هيات علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران و رييس سابق انجمن جامعه شناسي ايران، هادي خانيكي مديرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و رييس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، حجت ميان آبادي پژوهشگر سياستگذاري منابع آب و دانش آموخته دانشگاه دلفت هلند، انوش نوري اسفندياري پژوهشگر حوزه آب و عباسقلي جهاني عضو سابق شوراي جهاني آب حضور داشتند. در اين نشست هادي خانيكي با اشاره به نقش علوم انساني در مسائل مربوط به آب گفت: «بسياري از صاحبنظران بحران آب را در آستانه ورود به زيست اجتماعي كشور مي دانند، بحران عميق و همه جانبه به تعبيري در شمار ابر چالش هاي پيش روست. در چنين چشم اندازي گسترش بحران آب را مي شود گسترش بحران زمين جابه جايي هاي جمعيتي و رشد پرشتاب منازعات و ستيزه ها و جنگ هاي محلي و منطقه اي دانست. در اينجا نمي شود احزاب، نخبگان و سياستمداران كنار بمانند. »
عباسقلي جهاني در ابتداي اين نشست با اشاره به صحبت هاي روحاني در مراسم تحليف گفت: «آقاي رييس جمهور از بحران آب به طور مشخص اسم بردند و انتظار جامعه و همه ما اين است كه بدانيم برنامه ايشان براي مقابله و مواجهه با اين بحران چيست و آيا نخبگان جامعه مي توانند در اين فرآيند كمكي كنند يا نه؟» جهاني در ادامه صحبت هايش به مرور وضعيت تاريخي مديريت آب پرداخت و گفت: «طرح مسائل كلان آب و بحران اصلي كه ما امروز با آن مواجهيم بدون توجه به فرآيند تاريخ تشكيل مديريت آب، سخت مي شود. اگر بخواهيم نگاهي داشته باشيم به فرآيند تاريخي مديريت آب در كشور و به خصوص غفلت ها و مشكلاتي كه در اين سال ها وجود داشته را تا اندازه اي مطرح كنيم، سه دوره مشخص براي تكوين دوران تاريخي تحولات مديريت آب تعريف مي شود: دوره اول، دوره فراواني نسبي آب، دوره دوم، دوره مديريت عرضه و دوره سوم، دوره مديريت تقاضا. مدت زيادي است كه ما از دوران فراواني نسبي آب عبور كرده ايم. يك زماني بود كه تقاضا بسيار كمتر از عرضه بود. مديريت منابع آب زماني كه جمعيت ايران ١٥ ميليون نفر و سرانه آب حدود ٨ هزار متر مكعب براي هر نفر در سال بود، بدون دخالت دولت در دست خود مديران محلي بود و تمشيت امور به دست مردم اتفاق مي افتاد. براي اين كار تكنولوژي و پول زيادي هم نياز نبود و مردم با خودياري و استفاده از فناوري هاي اوليه نسبت به تامين نيازهاي خودشان اقدام مي كردند. اين دوره، امروز به پايان رسيده است. دوره مديريت عرضه وقتي مطرح شد كه قاعدتا تقاضاي آب فزوني پيدا كرد و مشخص شد كه با سيستم ها و روش هاي قديمي نمي شود پاسخگوي تقاضاي آب بود. در همين دوره بود كه تحولي در مديريت آب اتفاق افتاد و دولت ها وارد ماجرا شدند. از آنجا كه انجام اين كار نيازمند سرمايه گذاري، تكنولوژي هاي پيچيده و بديهي است، اين كار ديگر نمي توانست به شكل گذشته ادامه پيدا كند. در تمام دنيا اگر بررسي كنيم، مي بينيم كه همين فرآيند طي شده و در دوره اي از مديريت آب كشورها، مديريت عرضه آب به عنوان مهم ترين مولفه در ايجاد تعامل و تامين تقاضا به عهده دولت ها بوده. اما در اين دوره چند غفلت بزرگ تاريخي وجود داشت كه شرايط امروز را براي ما ايجاد كرده است. يك مورد اينكه با تغيير نظام مديريت آب، دولت كاملا فعال مايشا شد و تمام ساختارهاي قبلي كه متكي بر جوامع محلي بود به كنار گذاشته شد و دولت ها فكر كردند كه با برنامه ريزي تحكمي و متمركز و پول و تكنولوژي مي توانند جوابگوي اين تقاضا باشند. به نوعي اين غفلت موجب شد كه بدون توجه به شرايط و به هم خوردن توازن و اشتراك مردم شكل جديدي از مديريت آب در كشور به وجود بيايد كه خلاصه آن در پول و تكنولوژي و برنامه ريزي متمركز و ساختار آن از بالا به پايين است. غفلت مهم ديگر اين بود كه تشخيص داده نشد كه اگر مديريت عرضه يك دوره خاصي را در فرآيند تاريخي مديريت آب تشكيل مي دهد در چه زماني ما بايد به سمت فراهم كردن بسترهاي مناسب براي مديريت تقاضاي آب بپردازيم.»
عضو سابق شوراي جهاني آب در ادامه سخنانش با اشاره به تكيه دولت ها به پول و منابع مالي متكي بر بودجه كشور گفت: «مسووليت دولت در اين زمينه به مرور تبديل شد به مديريت هزينه و كارهاي سازه اي به شكل سرسام آور و بدون توجه به مرز و سهمي كه بايد براي مديريت تقاضا در نظر گرفته مي شد. ما براي گذر از مديريت عرضه به مديريت تقاضا نمي توانيم به يكباره تصميم بگيريم كه ديگر به سطح مورد نظر براي مديريت عرضه رسيده ايم و بايد مديريت تقاضا را آغاز كنيم. اگر در مديريت عرضه پول و تكنولوژي حاكم بود، در مديريت تقاضا مردم و مشاركت مردم و سرمايه اجتماعي است كه حرف اول و آخر را مي زند و ما براي اين دوره گذر از مديريت عرضه به مديريت تقاضا بايد اقداماتي انجام مي داديم كه هم هزينه ها كمتر مي شد و هم آمادگي لازم براي اين گذر تاريخي اتفاق مي افتاد. اما واقعيت اين است، ما سوار قطار شده ايم و قطار از ايستگاه عبور كرده و بازگشتن به ايستگاه قبلي يا خيلي سخت است يا با هزينه هاي بسيار زياد امكان پذير است.»
جهاني با اشاره به هزينه هايي كه در حوزه مديريت آب براي مديريت عرضه صرف مي شود، گفت: «اگر به بودجه هاي سنواتي بخش آب توجه كنيد، مي بينيد كه ٩٧ درصد و شايد هم بيشتر در جنبه هاي مديريت عرضه آب هزينه مي شود. طبيعي است كه با اين وضعيت ما زمان را از دست داده ايم و بازگشتن به اين دوره نيازمند بازسازي حكمراني ما و تجديد نظر كامل در شيوه هاي گذشته مديريت آب و اتخاذ رويكردهاي نو متكي بر مشاركت مردم و استفاده از سرمايه هاي اجتماعي است. براي تحقق اين امر نمي توانيم به شيوه هاي گذشته عمل كنيم اگر قرار است ما غفلت هاي گذشته را جبران كنيم ناچار به طراحي يك نقشه راه مبتني بر يك دوره گذار هستيم كه بنده نام آن را مي گذارم «دوره رياضت آبي» بايد در اين دوره كه حداقل ده ساله است، تلاش كنيم با تجهيز عزم سياسي، جوامع مدني، استفاده از سرمايه هاي اجتماعي، نخبگان، تكنسين ها اين دوره گذار را طي كنيم.»
حجت ميان آبادي، پژوهشگر سياستگذاري منابع آب نيز در ادامه اين نشست با طرح يك سوال صحبت هاي خود را آغاز كرد، ميان آبادي با تاكيد بر اينكه هنوز تعريف دقيق و روشني از مفهوم آب ارايه نشده است، گفت: «براي اينكه بخواهيم رويكرد خود را نسبت به مسائل منابع آب در كشور اصلاح كنيم ابتدايي ترين قدم رسيدن به يك تعريف مشترك و واحد از آب است. بسياري از تعاريفي كه از آب در دانشگاه هاي ما و طرح هاي كلان سياستگذاري و برنامه ريزي در كشور ما صورت مي گيرد، تعاريف ناقص يا غلطي است. «آب چيست؟» ما بايد ابتدا اين ساده ترين و بنيادي ترين سوال را پاسخ دهيم. اگر توانستيم اين سوال را پاسخ دهيم مي توانيم مسائل و مشكلات منابع آب را هم واكاوي و تحليل كنيم. آب چيست و سيستم هاي آبي چيستند؟» ميان آبادي در ادامه صحبت ها به دسته بندي زير سيستم هاي آبي پرداخت و گفت: «وقتي ما از مديريت و برنامه ريزي سيستم هاي آب صحبت مي كنيم، ابتدا بايد آب و سيستم منابع آب را بشناسيم و بعد براي مديريت و برنامه ريزي آن صحبت كنيم. يك سيستم آبي متشكل از چهار زيرسيستم است، اول زيرسيستم طبيعي، همان چيزي كه به غلط به عنوان رويكرد مهندسي در جامعه مشهود است. دوم زيرسيستم اقتصادي و اجتماعي، سوم زيرسيستم سازماني، اداري و حقوقي و چهارم زيرسيستم سياسي و هيدروپولتيك. هر سيستم منابع آب كه مورد مطالعه و برنامه ريزي قرار مي گيرد بايد اين چهار مطالعه همزمان روي آن صورت بگيرد. در غير اين صورت منجر به رويكردي مي شود كه ماحصل آن را در كشور به عينه مي بينيم. اگر وضعيت آبي كشور را درچهار دهه اخير بررسي كنيم به خوبي مشاهده مي كنيم كه وضعيت منابع آب در كشور هر روز بدتر از ديروز بوده. چرا با وجود اينكه ما سالانه بيش از هزاران ميليارد تومان بودجه صرف مديريت و برنامه ريزي منابع آب در كشور مي كنيم وضعيت هر روز بدتر مي شود؟ شايد يكي از مهم ترين مسائل نگاه بخشي و صرفا نگاه جزيي نگر به زير سيستم طبيعي است. ما فراموش مي كنيم كه آب متشكل از چهار زير سيستم ديگر است. و فقط صرف مطالعه و تاكيد بر يك زير سيستم مهندسي، ادعاي مديريت و برنامه ريزي منابع آب را مي كنيم.»
ميان آبادي با اشاره به زير سيستم چهارم كه در حوزه تخصصي اوست نيز گفت: «هيدرو پولتيك علم بررسي اثرات و مناسبات سياسي در جوامع، ملت ها و دولت ها بر منابع آب و اثرات منابع آبي بر مناسبات در سه سطح جوامع، دولت ها و ملت ها در سه مقياس محلي، ملي و بين المللي است. نمونه بارز آن اختلافاتي است كه ما با افغانستان در مورد آب داريم. آب بين ما و افغانستان باعث اختلافات سياسي شده است. از طرفي به اقدامات تركيه كه نگاه مي كنيم، مي بينيم اقدامات و بلندپروازي هاي سياسي تركيه است كه در مسائل آب و محيط زيست ايران و منطقه اثر مي گذارد. تعريف هيدروپولتيك هم ابعاد داخلي دارد و هم ابعاد بين المللي. مثال بارز در اين زمينه هم ابعاد سياسي و هيدروپولتيكي طرح هاي انتقال آب است.»
در ادامه هادي خانيكي، استاد علوم ارتباطات سخنانش را با تبريك روز خبرنگار آغاز كرد و در خصوص چرايي برگزاري اين نشست گفت: «تجربه اي كه سه نهاد علمي و مدني، انجمن جامعه شناسي ايران، انجمن اجرايي مطالعات فرهنگي و ارتباطات و انديشكده آب، از چهار سال پيش ما را به هم نزديك كرد تا اين موضوع را بررسي كنيم كه مساله آب كجاست، چه كسي مقصر است و از چه طريقي مي شود بهتر به اين مقوله پرداخت. براي تشكيل اين جلسه فكر كرديم كه دولت دوازدهم در آستانه تشكيل و بهتر اين است كه ما هم آنچه را در اين مدت از بررسي هاي مان دريافته ايم، به دوستان مان در دولت منتقل كنيم. اگر چه زماني هست كه دانشگاه ها تعطيل است و جوامع علمي بيشترين ميدان سخن گفتن شان دانشگاه هاست، اين زمان را انتخاب كرديم.»
مديرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه در خصوص اجتماعي كردن مساله آب گفت: «راه حلي كه من براي پرداختن به مساله آب مي دانم درگير كردن جامعه و تبديل اين مساله به يك مساله اجتماعي و جلب مشاركت عموم شهروندان و نخبگان است. موضوع آب را نبايد فقط مساله دولت يا مهندسان يا دست اندر كاران علوم اجتماعي بدانيم. به نظر من بهتر است خيلي به سياست هاي كلان و راهبردهاي كلان فكر نكنيم و بيشتر به سياست ها و راهبردهاي مساله محور فكر كنيم. سياست كلاني كه ما امروز از آن صحبت مي كنيم سياست مبتني بر پايه آب است نه خانه اي بر آب، مثل سياستي كه براي زندگي مطرح مي كنيم.»
خانيكي در ادامه با تاكيد بر شعارها و هشدارهايي كه با هدف ترساندن عموم مردم طراحي مي شود و تاثير اين شعارها نيز گفت: «در كانون قرار گرفتن به معناي ترساندن و ايجاد وحشت و خطر در مورد آب نيست. گاه ما گمان مي كنيم كه اگر جامعه را بترسانيم از اينكه چند سال ديگر در معرض نابودي هستند و در معرض خطر هستند، منجر به مشاركت مي شود. تجربه هاي اجتماعي و ارتباطي مي گويند گاهي اين روند منجر به عدم مشاركت هم مي شود. حاصل نشست هايي كه تا به حال برگزار شده است، براي ما به عنوان نهادهاي مدني و علمي كه چيزي جز انديشه و عشق ندارند، اين بود كه دانشجويان علاقه مندي در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا آمدند و به صورت ميان رشته اي رساله ها و پايان نامه هايي را تهيه كردند كه در اين زمينه تحقيق و بررسي انجام دادند. دو تن از دانشجوياني كه در اين زمينه در دوره دكترا رساله اي را در مورد آب انتخاب كرده بودند، يك مورد در كرمان مواردي را مطالعه كرده بود به اين نتيجه رسيده بود كه اتفاقا طرح شعارها و مباحث نگران كننده منجر به عدم مشاركت شده است. از سويي گناه بي توجهي به آب را بر دوش يك گروه خاص انداختن، چه در دولت و چه در جامعه، چه به شهر و چه به روستا، چه به متخصصان و چه به عامه، سياست درستي براي جلب مشاركت نيست.»
استاد ارتباطات دانشگاه علامه در خصوص ايراداتي كه برنامه ريزي هاي دولتي در مورد منابع آب دارند و چرايي ناتواني مهندسي در حل مسائل آب هم گفت: «اگر به دنبال رويكردهاي نو هستيم، رويكردمان بايد مبتني بر توزيع مسووليت باشد كه بار سنگين اين موضوع برعهده دولت است تا جامعه و نهادهاي مدني و رسانه ها. راهبرد جديد به لحاظ نظري بايد گفت وگومحور و مبتني بر آگاهي رساني درست و حساس كردن جامعه باشد به گونه اي كه مردم سهم و نقش خود را پيدا كنند. اگر گفته مي شود كه رويكردهاي دولتي و تفكر مهندسي قادر به حل مساله آب نيست، ناديده گرفتن نقش دولت يا مهندسان نيست، برنامه ريزي دولتي مهم ترين نقيصه اي كه دارد اين است كه يك برنامه ريزي عمودي و از بالا به پايين است و تمركزگرايانه است و نقش ديگران را ناديده مي گيرد. شايد اگر ما بخواهيم از دولت در مفهوم كلي آن نقد كنيم، مهم ترين نكته اي كه مطرح است اين است كه كمتر حرف هاي دانشگاه و نهادهاي علمي و تخصصي را جدي نگرفته اند، شايد فكر كرده اند به جاي آن برنامه هاي جذاب و پر هيمنه مثل آوردن آب از درياي عمان و خليج فارس و انتقال آب به روش هاي ضربتي و شتابزده و موارد ديگر كه همه به راه حل هاي نقطه به نقطه و راه حل هاي كوتاه مدت منتهي مي شود. كمتر به قاعده گفت وگو و جلب مشاركت توجه كرده اند. دغدغه كاهش آب و خطر آب مثل بسياري دغدغه هاي ديگر نشان مي دهد كه ما در يك جامعه در مخاطره هستيم، چنين جامعه اي مي تواند راهي پيدا كند براي رهايي خود با جلب مشاركت ديگران، مي تواند هم به سمت نابودي برود و خطرهاي بيشتري را تجربه كند. اگر مساله خطر آب را همه با هم ببينيم، دولت خود را بالاتر از جامعه نبيند، به راه حل هاي فوري و نمايشي از بالا به پايين كه بسياري از آنها قابليت اجرا ندارند توجه نكند، به حرف هاي نهادهاي مدني و نخبگان و شبكه هاي اجتماعي و كمپين ها زده مي شود، توجه كند، مي شود خطر را به يك فرصت تبديل كرد. در ادبيات سياسي يك جمله تجربه شده اي هست كه مي گويد: «ضربه اي كه ما را نابود نكند، باعث رشدمان مي شود.» اين مساله هم اين قابليت را دارد به شرط اينكه به گفت وگو و مشاركت توجه شود و نهادهاي مدني و شبكه هاي اجتماعي ديده شوند و يك عزم ملي با مشاركت همگان شكل بگيرد.»
محمدامين قانعي راد، عضو هيات علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران صحبت خود را با يك جمله نوستالژيك آغاز كرد و گفت: «ما بچه كه بوديم نخستين چيزي كه در مدرسه ياد گرفتيم «بابا آب داد» بود. آن روزها فكر مي كرديم كه هم بابا را فهميده ايم و هم آب را. اما با مشكلاتي كه داريم متوجه مي شويم كه هيچ كدام را درست متوجه نشده ايم. آقاي ميان آبادي گفتند كه در ابتدا بايد ببينيم كه تعريف مان از آب چيست؟ و اين نشان مي دهد كه ساده ترين و بديهي ترين مساله را كه حيات و زندگي ما به آن وابسته است، ناشناخته است. اما بايد ديد چرا مساله آب در كشور ما درست تعريف نمي شود.»
قانعي راد در ادامه اشاره اي به شروع به كار دولت دوازدهم كرد و گفت: «ما در اين جلسه مي خواهيم از عملكرد دولت پيشين بگوييم و درمورد انتظارات مان از دولت جديد صحبت كنيم. جا دارد گله كنيم از دولت يازدهم كه آن طور كه انتظار مي رفت به جامعه مدني و انجمن هاي علمي در اين عرصه توجه نكرد و ظرفيت هاي اين نهادها را ناديده گرفت. اين ظرفيت ها مي توانست برانگيخته و بسيج شود و به ميزان بيشتري هم عرضه شود. نگراني كه در شروع به كار دولت دوازدهم وجود دارد اين است كه همچنان در به همان پاشنه بچرخد و وضعيت قبلي تداوم پيدا كند و جامعه مدني و انجمن هاي علمي به عنوان نهادهاي كم توقع و صاحب ايده و انديشه در اين عرصه ناديده گرفته شوند. انتظار نخبگان اين حوزه اين است كه در جلسات كارشناسي دعوت شوند، ايده هاي شان جدي گرفته شود و تعامل بين آنها و نهاد تصميم گيري وجود داشته باشد. ما سال هاست با وضعيتي مواجهيم كه در آن منابع مادي بر منابع حياتي اولويت دارد. اولويت به اقتصاد داده مي شود تا جامعه و محيط زيست.»
رييس اسبق انجمن جامعه شناسي در ادامه سخنان خود با اشاره به پتروشيميايي شدن اقتصاد و تبعات آن در خصوص نگاه غالب در ميان تصميم گيران گفت: «نشانه پتروشيميايي كردن اقتصاد كشور در حادثه چهارم مرداد در «آب پخش» شهرستان دشتستان استان بوشهر شاهد بوديم كه وزير محترم رفتند براي افتتاح يك مجتمع پتروشيمي در حالي كه كه اين مجتمع فاقد مجوز محيط زيست و مجوزهاي ديگر بود. اين سوال مطرح است كه چگونه وزير يك كشور به خود اجازه مي دهد بدون دريافت مجوز محيط زيست طرح پتروشيمي را كه عوارض متعددي در زمينه هاي آب، هوا و خاك دارد، اجرا كند؟! آيا اينجا بايد مردم عادي بيايند و از وزير مجوز بطلبند؟ مردم بايد به وزير ياد بدهند كه براي اقدامات در حوزه صنعتي بايد مجوزي داشته باشيد كه مشخص كند منابع آب صنعت پتروشيمي از كجا تامين مي شود و پساب ها كجا تصفيه مي شود و به كجا رانده مي شود. ضمن اينكه اخبار وحشتناكي مي شنويم در مورد اينكه هيچ كدام از صنايع پتروشيمي عسلويه داراي تاسيسات تصفيه پساب مستقل نيستند. فقط يك مجتمع، تاسيسات تصفيه مستقل دارد و همين باعث شده پساب ها در محيط زيست تخليه شوند. درست است كه بخش كشاورزي مصرف آب بالايي دارد و مصرف آب بخش صنعتي سه يا چهار درصد است، اما قدرتي كه بخش صنعت در ويران كردن منابع آبي دارد، بخش كشاورزي ندارد. صنايع پتروشيمي شديدا داراي خاصيت آلوده كنندگي هستند و منابع آبي را آلوده مي كنند. در واقع ما شاهد حركت از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد پتروشيميايي خواهيم بود.»
قانعي راد به نقش سرمايه اجتماعي در حل بحران مربوط به منابع آب پرداخت و به نيازي كه در زمينه ارتباط و تعامل بخش هاي مختلف مرتبط با سرمايه هاي اجتماعي وجود دارد اشاره كرد و گفت: «با سياسي شدن مساله آب و با پيوند مساله آب با الگوي توسعه، يك چارچوب پيچيده ايجاد شده و پاي گروه هاي مختلف اجتماعي هم به موضوع باز شده. از شهروندان ساده، تا توليدكنندگان و تجار و مسوولان دولت و جامعه مدني و انجمن هاي علمي و همه به طور جدي پيگير هستند. اما اين راه حل ساده اي نيست، ما قبلا مي گفتيم به يك سرمايه اجتماعي نياز داريم، براي حل مساله، اما امروز مي بينيم كه به سرمايه اجتماعي چندگانه نياز داريم كه دولت را به جامعه مدني و بازار و كشاورز را به اقتصاد مدرن پيوند بزند، متاسفانه ما فاقد اين پيوندها هستيم. دولت بايد در جهت ايجاد اين پيوندها پيش برود و دقت كند كه جامعه مدني ايران در شرايط كنوني از درجه اي از آگاهي اجتماعي برخوردار است كه كارهاي دولت را مانيتور كند.»
انوش نوري اسفندياري، عضو شوراي راهبردي انديشكده تدبير آب ايران با تكميل سخنان قانعي راد در خصوص سرمايه هاي اجتماعي گفت: «در مورد سرمايه اجتماعي چندگانه بايد اين سرمايه بتواند سه ركن حكمراني كه جامعه مدني، بخش خصوصي و بخش دولتي است را به هم مرتبط و رابطه متقابلي بين آنها برقرار كند كه فرآيند از بالا به پايين تغيير پيدا كند.» اسفندياري در پايان صحبت هاي اعضاي پنل به جمع بندي موضوعات مطرح شده پرداخت و در خصوص غفلت هاي صورت گرفته در مورد منابع آب گفت: «در خصوص اينكه چه جنبه هايي از مسائل آب مورد غفلت قرار گرفته است؟ دوستان اشاره كردند به اين غفلت ها اما اگر ما بخواهيم اين غفلت هايي كه تا به حال صورت گرفته را جبران كنيم، بايد نظام تصميم گيري را به نحوي تغيير دهيم كه بتوانيم اين غفلت ها را جبران كنيم. در صورتي كه دولت بعدي بخواهد ادامه سياست هاي گذشته را در پيش بگيرد، چهار مكانيزم محدودكننده خواهد داشت، اول گران تمام شدن تامين آب اضافي، كشور به لحاظ شرايط عرضه اي كه پيش آمده براي تامين هر مترمكعب آب اضافي بايد منابع مالي، اقتصادي و زيست محيطي را صرف كند. هر مترمكعب آب براي سدهاي نسل اول ٥٠ ريال هزينه داشت و امروز اين مبلغ ٥٠٠٠ ريال است، يعني ١٠٠ برابر بيشتر، اين رقم در سال ٧٥، ١٧ برابر بود. اين يك محدوديت بسيار بزرگ است. دومين مورد رشد مهار نشده تقاضا براي آب است، در تمام نقاط ايران تقاضاي بسيار زيادي وجود دارد براي دريافت آب. موضوع بعدي فشار فقر و نابرابري است كه مقاومت مي كند و محيط زيست را مورد تعرض قرار مي دهد و هيچ منطقي را هم نمي پذيرد، به دليل اينكه با حداقل نيازها و معيشت سر و كار دارد و مورد آخر هم لجاجت و ادامه سياست هاي گذشته است. ما با چنين شرايطي مواجهيم و هرچه پيش تر مي رويم ميدان عمل براي ما محدودتر مي شود و اين هم فرصتي را فراهم مي كند براي پذيرش راه حل جايگزين نسبت به راه حل هايي كه تا به حال مورد توجه دولت بوده است.»

*****

جمع بندي سخنان اعضاي پنل

در نشست «آب و رويكردهاي نو در گذر تاريخي ايران، يك دهه همكاري ملي آب»

محمد امين قانعي راد
مخالفت با طرح هاي توسعه مخالفت با توسعه نيست، مخالفت با ناپايداري طرح هاي توسعه است به همين دليل است كه مي گوييم مهم ترين ويژگي طرح هاي توسعه بايد اين باشد كه پيوست محيط زيستي و جامعه شناسي داشته باشد.
امر اجتماعي و امر زيست محيطي استقلال دارند با معيار اقتصادي نمي توانيم آنها را بسنجيم. نگاه اقتصاد محور همه چيز را به پول تبديل و در مورد آن صحبت مي كند. ما بايد به مسوولان بگوييم كه محيط زيست و جامعه چيزي نيست كه با پول بشود آن را سنجيد.

پيشنهاداتي كه مي توانم در راستاي بحث هاي مطرح شده ارايه كنم اين موارد است:
١- تخصيص منابع مالي موثر
٢- وزرا و شخصيت هاي سياسي، مشاور اجتماعي و زيست محيطي نياز دارند، شرايط موجود نشان مي دهد كه به مشاور مسائل آب هم نياز دارند
٣- طرح هاي عمراني بدون مجوز محيط زيست افتتاح نشوند
٤- اعمال فسادزدايي از فعاليت هاي اقتصاد صنعتي
٦- ايجاد توازن بين اقتصاد زندگي و اقتصاد كالايي
٦- گسترش گفت وگوهاي اجتماعي يا اجتماعي كردن مساله آب
٧- تعريف پيوست آب براي طرح هاي توسعه
٨- به رسميت شناختن فعاليت هاي جامعه مدني در حوزه محيط زيست
٩- غيرسياسي كردن مساله محيط زيست
١٠- بهبود نظام حكمراني آب و توسعه
١١- اسناد پيوست فرهنگي زيست محيطي و اجتماعي طرح هاي عمراني قبل از اجراي طرح هاي عمراني روي سايت دولت و وزارتخانه قرار گيرد و فرصتي به كارشناسان داده شود كه اظهارنظر كنند.

هادي خانيكي
بحران آب اگر با فهم نادرست عمومي شود و با مديريت غلط اجرايي شود و با مشاركت اندك اجتماعي مساله را به شكل مضاعفي پيچيده تر مي كند. بحران آب بحران در همه چيز ما است، بحران امنيت ملي ما است، بحران منافع ملي، بحران توسعه ملي است. وقتي ابعاد بحران اينقدر وسيع مي شود، طبيعي است كه كنشگران آن براي حل مساله هم بيشتر مي شوند.
ما بايد بتوانيم دانشگاه را به حرف بياوريم و زبان آور كنيم بر سر منفعت ملي. مشكل آب مثل هر مشكل ديگري محصول جامعه اي است كه به زبان نيامده يا لكنت زبان دارد و مشكل حكمراني است كه گوش شنوا ندارد، كار ما در جامعه مدني اين است كه تا مي توانيم دانشگاهيان و كارشناسان را و رسانه ها را به زبان آوريم. از طرفي هم انتظارداريم كه گوش شنوايي هم باشد.
شيوه طرح نگراني هايي كه در حال حاضر براي آب مطرح مي شود، توليد عدم اجماع در دولت مي كند، كما اينكه مي بينيم وزارت نيرو، وزارت كشاورزي را مقصر مي داند، هر دوي اينها مقصر را سازمان محيط زيست مي دانند. اگر گفتمان آب شكل بگيرد در كانون آن اين امر اجتماعي مي تواند سودمند باشد.
تيترها و خبرهاي جنجالي رسانه اي در حوزه آب منجر به رقابت بر سر آب مبتني بر ترس و نااميدي و عدم همكاري و عدم احساس تعهد مي شود. در برابر اين مي توان يك فهم مشترك ايجاد كرد. نه به اين معنا كه بگوييم هيچ مشكلي وجود ندارد، بلكه به اين معنا كه كاري كنيم همه مردم مشكل و مساله را از خودشان بدانند.

عباسقلي جهاني
ما مفهوم توسعه را در كشور به درستي متوجه نشده ايم. كاري كه ما انجام مي دهيم نقطه اي است و عمران است نه توسعه. اگر بخواهيم به درستي قضاوت كنيم مي توانيم بگوييم كه برون داد نهايي فعاليت هاي يك بخش است كه شامل تلاقي دو مولفه مهم است. يكي پيشران هاي توسعه كه خارج از اختيارات بخش آب است مثل سياست هاي جمعيتي، برنامه هاي توسعه شهري و فضاسازي براي فعاليت هاي مختلف، اينها به طور مستقيم در برنامه هاي مديريت آب اثر مي گذارد و يك مولفه هم خود فعاليت هاي بخش آب است. چيزي كه ما مي بينيم مجموعه اين غفلت هاست.
پيشران هاي توسعه اثرگذار در حوزه آب بايد متناسب با شرايط توسعه پايدار اصلاح شود. در مورد مسائل سدسازي بايد توجه داشته باشيم كه ما با شرايط دو گانه در كشور مواجهيم.
تعدادي از نخبگان حوزه آب بيانيه اي را براي رييس جمهور ارسال كردند كه يكي از بندهاي آن اين است: «تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام توسعه منابع آب در انطباق واقعي آنها با اصول و مباني توسعه پايدار و مهندسي باشد.» ما اعتقاد داريم يك گروه مستقل متشكل از نخبگان و آدم هاي مورد وثوق تشكيل شود كه طرح هاي نيمه تمام را از بعد اصول توسعه پايدار با توجه به مهندسي دوباره بازبيني كنند. در اين بيانيه پيشنهاد شده براي برون رفت از شرايط بحراني موجود دولت به صورت قانوني لايحه اي را به مجلس ارايه كند كه دهه ١٣٩٦ تا ١٤٠٦ را به عنوان دهه ملي آب در نظر بگيرند. به اين مفهوم كه بتوانيم دوره گذار را با فراهم كردن رويكردهاي نوين، اين پلتفرم ها را آماده كنيم تا شرايط را به شرايط مطلوب برسانيم.

حجت ميان آبادي
نگراني موجود اين است كه ما بايد بين ابعاد امنيتي آب و امنيتي كردن تفاوت قايل شويم. مسائل آبي چه در بعد داخلي و چه در بعد بين المللي داراي ابعاد امنيتي است. امنيت آبي يك بعد مهم امنيت ملي است. غفلت از مسائل و ابعاد امنيتي آب و سياست ها و رويكردهاي منابع آب پذيرفته شده نيست اما اين مساله به معناي امنيتي كردن آب نيست.
وقتي صحبت از ديپلماسي آب مي كنيم تعريف غلطي كه در جامعه كم كم رنگ و بوي جدي به خود مي گيرد اين است كه ديپلماسي آب را به معناي مذاكره و گفت وگو در مورد آب محدود كنيم. مذاكرات آبي يكي از ابزارهاي ديپلماسي آب است. وقتي به ديپلماسي آب به نگاه علمي و جامع نگاه مي كنيم، مي بينيم كه ابزارها و رويكردهاي بسيار متعدد و متنوعي براي ديپلماسي آب تعريف شده و در دنيا در حال پياده شدن است.
ما دچار بخشي نگري شديد در مسائل هيدروپولتيكي و ديپلماسي آب هستيم. در مسائل آب سه گروه مقصرند: دولت، دانشگاه ها و مردم. اين سه گروه را اگر در ديپلماسي آب دخيل كنيم مطمئنا در هر سه گروه ضعف داريم. اينكه تعريف مان از ديپلماسي آب را محدود كنيم به وزارت امور خارجه يا وزارت نيرو يا سازمان حفاظت محيط زيست، كاملا غلط است.
رسانه ها و مسوولان به غلط از جنگ آب صحبت مي كنند، اما ما چيزي به نام جنگ آب نداريم. اين ثابت شده است. براساس رويكردهايي كه در مسائل هيدروپولتيك وجود دارد مي توان اين را اثبات كرد كه در حال حاضر جنگ آب در دنيا ثبت نشده است. تنش نظامي و درگيري نظامي بوده اما جنگ آب نبوده.

 روزنامه اعتماد، شماره 3875 به تاريخ 18/5/96،

اين قسمت در حال حاضر بسته است.