بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم به تعويق افتاد

ديپلماسي پشت سد طومار
بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 2 ماه به تعويق افتاد

آخرين چرخش از «غلامرضا تاجگردون»، اين بار براي تامين نظر نمايندگان فراکسيون ولايي، آن هم از کسي که زماني به عنوان اصلاح طلب شناخته مي شد و با ليست اميد وارد مجلس دهم شد؛ اما چندين ماه است در جلسه هاي فراکسيون اميد شرکت نمي کند. ديروز لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) وارد صحن مجلس شد تا به راي نمايندگان گذاشته شود؛ ولي در ميان هياهو و جنجال آفريني نمايندگان فراکسيون ولايي و منتسبان به جبهه پايداري در صحن مجلس، تاجگردون نماينده گچساران، في المجلس نامه اي تهيه کرد که در آن پيشنهاد تعويق دوماهه بررسي اين لايحه مطرح شده بود و در نهايت اين نامه با 50 امضا تقديم هيئت رئيسه شد و با 138 راي تصويب شد. اکثر اين امضاها متعلق به همان نمايندگاني بود که مخالف پيوستن ايران به کنوانسيون بودند اما تاجگردون نقش اصلي را در طراحي نامه بازي کرد؛ بازي براي مخالفان دولت. البته ديروز انتخابات هيئت رئيسه کميسيون هاي تخصصي مجلس بود و تاجگردون باز هم رئيس کميسيون برنامه و بودجه ماند؛ شايد هم زماني اين انتخابات در تهيه نامه بي تاثير نبوده باشد».


با چه چيزي مخالفت مي کنيد؟!
ديروز صبح بررسي لايحه کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) دومين دستور کار مجلس بود. زماني که طرح براي ثبت از سوي يکي از اعضاي هيئت رئيسه خوانده مي شد، نمايندگان مخالف فرياد «دو، دو» به معناي مخالفت سر دادند که همين امر باعث شد لاريجاني به نمايندگان تشر بزند که وقتي هنوز اين طرح در حال خوانده شدن است، با چه چيزي مخالفت مي کنند!. لحظاتي بعد ميکروفون «سيدحسين نقوي حسيني»، سخنگوي فراکسيون ولايي براي نطق مخالفت با تصويب اين لايحه باز شد؛ هم زمان نمايندگان مخالف مانند کريمي قدوسي، دهقان و سليمي، لاريجاني را روي صندلي رياستش دوره کردند و با او مشغول صحبت شدند. انگار کريمي قدوسي مشغول جدال کلامي با لاريجاني بود؛ حرکات دستشان هنگام سخن گفتن اين موضوع را تاييد مي کرد. کريمي قدوسي دستش را با انگشت اشاره به سمت لاريجاني گرفت و تکان داد، مانند کسي که بخواهد به کسي تذکر جدي بدهد؛ اما اين حرکت کريمي قدوسي بي پاسخ نماند. لاريجاني هم همين حرکت را با کريمي قدوسي تکرار کرد. حرکت دست لاريجاني تندتر از کريمي قدوسي بود و هم زمان لاريجاني مي خنديد. «سيدعباس عراقچي»، معاون وزير خارجه به عنوان نماينده دولت در مجلس حاضر بود. نمايندگان دور او را گرفته بودند و مشغول صحبت بودند. تاجگردون هم مشغول گردش در صحن بود. او به سمت عراقچي رفت و خودش را جلو رساند تا با معاون وزير خارجه صحبت کند. در همان حوالي بود که بهروز نعمتي، نماينده نزديک به لاريجاني و تاجگردون، به سراغ عارف رفت و لحظاتي با او مشغول صحبت شد.

کيسه را آوردند؛ طومارها بيرون آمد
هم زمان برخي از آنها که برجام و پرچم کاغذي آمريکا را در مجلس آتش زده بودند، به سمت ديواره هاي جلوي هيئت رئيسه رفتند. پژمانفر ديگر نماينده مخالف لايحه، از کيسه اي که آورده بودند، شروع به بيرون آوردن بنرها و پارچه نوشته ها کرد؛ يک بنر را روي مانيتور بزرگ در بال چپ مجلس انداختند، دومي را از بالاي هيئت رئيسه آويزان کردند. روي آنها معلوم نبود چه نوشته شده است. سومي را بيرون آوردند؛ کريمي قدوسي، پژمانفر، دهقان، ذوالنور و ابطحي. مشغول سومي که شدند انگار تازه لاريجاني متوجه فعاليت آنها شده بود؛ آن هم به اين دليل که يکي از پارچه نوشته ها يا همان طومارشان را از بالاي هيئت رئيسه و تقريبا از مقابل لاريجاني آويزان کردند.

اين کارها چيه مي کنيد؛ جمع کنيد
رئيس مجلس نطق نقوي حسيني را متوقف کرد؛ باز هم به تندروهاي مجلسي تشر زد: «اين کارها چيه که مي کنيد؛ جمع کنيد». کسي گوش نداد. آنها کار خودشان را مي کردند اما لاريجاني خودش وارد عمل شد؛ از جايش بلند نشد ولي دستش را جلو برد و طومار آنها را از بالاي هيئت رئيسه به پايين پرت کرد. مجلس ديگر متشنج شده بود اما کريمي قدوسي دست از تلاش برنداشت و دوباره سعي کرد طومار پرت شده را در همانجا نصب کند؛ لاريجاني مشغول صحبت با نمايندگان شد و اين باعث شد قاضي پور که سمت چپ لاريجاني ايستاده بود، به کريمي قدوسي کمک کند و آن طومار همانجا نصب شد. کيسه شان را خالي کردند و هرچه طومار داشتند درآوردند؛ خودشان مدعي بودند که 50 هزار امضا در مخالفت با پيوستن به CFT جمع کرده اند. اين در حالي است که چندي پيش اعلام شد جمعيت ايران از مرز 80 ميليون گذشته است و حتي اگر تعداد امضاكنندگان دقيق اعلام شده باشد، كسر كوچكي از جامعه است. ديگر ديواره هاي بال چپ هيئت رئيسه جا نداشت و طومارهايشان را روي زمين پهن کردند. نطق مخالفت نقوي حسيني تمام شد و کواکبيان در موافقت با آن آغاز به صحبت کرد. کمي جلوتر از هيئت رئيسه، کاظم جلالي، از نمايندگان نزديک به لاريجاني، همراه تاجگردون با عراقچي مشغول صحبت بودند. هم زمان نعمتي نيز با کريمي قدوسي مشغول صحبت بود. لحظاتي بعد رحيمي جهان آبادي همراه عراقچي به بالاي هيئت رئيسه رفتند؛ البته انگار لاريجاني او را فراخوانده بود. نمايندگان نيز کم کم به جمع لاريجاني و عراقچي اضافه شدند. لاريجاني نشسته بود و عراقچي ايستاده و با هم صحبت مي کردند. حدود 30 نماينده دور آنها جمع شده بودند که تاجگردون نيز در بين آنها ديده مي شد. دقايقي بعد عراقچي رفت پايين و روي صندلي خود نشست.

مخالفان راضي شدند
لحظاتي بعد نمايندگان ولايي و برخي نزديکان لاريجاني شروع به جمع کردن بنرها کردند؛ انگار راضي بودند؛ کريمي قدوسي، نعمتي، پژمانفر و… بنرها را کنار درِ خروجي بال چپ مجلس گذاشتند. لاريجاني دوباره عراقچي را بالاي هيئت رئيسه فراخواند و با او مشغول صحبت شد؛ کريمي قدوسي هم سرش را نزديک آنها کرد. نمايندگان ديگر هم اضافه شدند؛ اميري، معاون پارلماني رئيس جمهوري، نيز بين آنها آمد و مشغول صحبت شد.

شوراي عالي امنيت ملي گواهي داده
عراقچي بالا که بود، نطق کواکبيان نيز تمام شد و حالا نوبت نماينده دولت بود. لاريجاني همان جا به او گفت برو صحبت کن. عراقچي پشت تريبون رفت؛ تاكيد کرد ايران به محض احساس خطر و تهديد، از کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم خارج مي شود. او به حضور شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، در جلسه غيرعلني مجلس اشاره کرد و گفت: شوراي عالي امنيت ملي گواهي داده با حق شرط ها و تحفظ ها، هيچ تهديد امنيتي اي با پيوستن به اين کنوانسيون متوجه ايران نمي شود. بر بررسي همه جانبه اين کنوانسيون تاكيد دوباره کرد: «بيش از دو سال است که درباره اين کنوانسيون و تهديد آن بحث مي شود. همه ارگان هاي امنيتي کشور يعني وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه و همه دستگاه ها بيش از دو سال است که کار کارشناسي مي کنند. بنده هيچ لايحه اي را نديدم که اين قدر درباره آن کار کارشناسي شده باشد».

برخي حفره ها در شبکه هاي بانکي به گروه هاي تروريستي کمک مي کند
عراقچي از حفره هايي گفت که در شبکه بانکي وجود دارد و به کمک گروه هاي تروريستي و قاچاق مواد مخدر مي آيند: «در حالي که در سوريه جوانان ما براي مقابله با تروريسم خون مي دهند، در داخل کشور برخي حفره ها و نقاط ضعف در شبکه هاي بانکي وجود دارد که متاسفانه به گروه هاي تروريستي و قاچاق موادمخدر و… کمک مي کند؛ بنابراين بايد براي مقابله با تامين مالي منابع تروريسم وارد همکاري هاي بين المللي شويم؛ کمااينکه همه همسايگان وارد شبکه همکاري ها شده اند و نمونه آن روسيه، عراق و خود سوريه است که به اين کنوانسيون پيوسته اند تا در قالب مشارکت بين المللي بتوان با تروريسم و داعش مقابله کرد». او هشداري هم داد: «با توجه به تحريم هايي که در حال برگشتن است و اقداماتي که ترامپ انجام مي دهد، نبايد با دست خودمان تحريم هاي جديدي را به خودمان تحميل کنيم. اگر به اين کنوانسيون ها نپيونديم و وارد مبارزه جدي نشويم و از سوي دشمنان مان متهم به حمايت از تروريسم شويم، تحريم هاي جديدي براي ما وضع مي شود. در شرايط خطيري که ايران قرار دارد و تحريم هاي آمريکا در حال برگشتن است، به دست خودمان تحريم هاي جديدي را وضع نکنيم؛ چون کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم از نظر ما و همه دستگاه هاي امنيتي، تمام تهديدها را پوشش مي دهد».

خوشحالي ولايي ها از پيشنهاد تاجگردون
پس آن بايد راي گيري درباره لايحه انجام مي شد؛ اما چند دقيقه قبل از آن، کاظم جلالي نامه اي را که تاجگردون طراحي کرده بود و امضاهاي پاي آن اكثرا از نمايندگان ولايي بود، به لاريجاني تحويل داده بود؛ لاريجاني هم نگاهي انداخت و آن را به قاضي زاده هاشمي، از دبيران هيئت رئيسه، داد تا قرائتش کند. قاضي زاده شروع به خواندن کرد؛ نامه اي که طراحي آن را آقاي تاجگردون انجام داده و امضاي 50 نماينده را دارد و درخواست مسکوت ماندن دو ماهه اين لايحه را دارد. نقوي حسيني و برخي نمايندگان مخالف ديگر، فرياد «چهار، چهار» سر دادند؛ به معني موافقت. او در توضيح اين پيشنهاد خود در صحن مجلس گفت: «پيشنهاد کرديم اين لايحه دو ماه مسکوت بماند تا فرصتي براي مذاکره در اختيار ديپلمات ها و مسئولان قرار گيرد؛ چون اکنون ما در مذاکره با اروپايي ها هستيم و هنوز به نتيجه روشني دست پيدا نکرده ايم. هنوز اتفاق جديدي از سوي اروپايي ها رخ نداده است. اين فرصت را در اختيار دولت قرار مي دهيم تا در حين اينکه تضامين لازم را از اروپايي ها براي برجام بگيرد، اين لايحه نيز بررسي بيشتري شود. ما مي خواهيم وحدت رويه اي در اين باره به وجود آيد». پيش از اين، کمتر اظهارنظري از تاجگردون در حوزه سياست خارجي ديده شده بود. پيش از راي گيري، يکي از نمايندگان در اخطاري گفت قانونا دولت بايد نظرش را براي راي گيري درباره مسکوت ماندن اعلام کند؛ لاريجاني هم در پاسخ گفت دولت مخالفتي با اين موضوع ندارد. لاريجاني پيشنهاد مسکوت ماندن دو ماهه لايحه را به راي نمايندگان گذاشت؛ 138 راي موافق، 103 راي مخالف و شش ممتنع نتيجه آرا شد؛ به اين ترتيب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) براي دو ماه مسکوت ماند؛ آن هم با طراحي نامه از سوي تاجگردون و امضا از سوي نمايندگان فراکسيون ولايي و با راي گذاشتن از سوي رئيس مجلس!».

کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم چيست
کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (Combating the Financing of Terrorism) يا CFT؛ تصويب اين لايحه ازجمله شرايط حذف دائم ايران از ليست سياه FATF يا گروه ويژه اقدام مالي عليه پول شويي است. کارگروه اقدام مالي، (Financial Action Task Force) يا FATF در سال 1989 ميلادي از سوي کشورهاي گروه هفت (G7) شکل گرفت؛ اين يک سازمان بين دولتي است که اهداف توسعه و پيشرفت واکنش بين المللي در مقابل پول شويي را دنبال مي کند. پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي، مسئله تامين مالي تروريسم به عنوان مسيري تازه براي اين سازمان مطرح و اين موضوع به عنوان يک ماموريت جديد به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تامين مالي فعاليت هاي اشاعه اي و تسليحات کشتار جمعي شيميايي و اتمي به عنوان ديگر ماموريت هاي اين گروه در فهرست کارشناسي هاي FATF قرار گرفت. کارکرد کنوني آن، وضع استانداردهايي براي مقابله با پول شويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرائمي است که سلامت نظام مالي را تهديد مي کند. آنچه اين گروه ويژه استانداردهاي جهاني براي مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم مي نامد، در قالب 40 توصيه براي مبارزه با پول شويي و 9 توصيه ويژه براي مبارزه با تامين مالي تروريسم منتشر شده است و تقريبا در سطح جهاني قبول عام يافته است؛ قوانين عليه پول شويي و تامين مالي تروريسم در سرتاسر دنيا استفاده مي شود. اين استانداردها ابتدا در 1990 تدوين و به تدريج اصلاح شدند. گروه ويژه اقدام مالي مي گويد که در تدوين اين استانداردها حاشيه مانوري براي کشورها در نظر مي گيرد تا آنها بتوانند توصيه هاي مربوطه را مطابق شرايط و الزامات قانوني خاص خود اجرا کنند. اجراي کنوانسيون هاي جهاني مربوطه، جرم شمردن پول شويي و توقيف عوايد حاصله، احراز دقيق هويت مشتري، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ايجاد واحد اطلاعاتي مالي براي نظارت بر معاملات مشکوک و همکاري بين المللي براي تحقيق و پيگرد پول شويي، نظارت ويژه بر نهادهاي غيرانتفاعي برخي از سرفصل هايي است که مدنظر اين گروه ويژه است. گروه ويژه اقدام مالي تلاش مي کند اجراي اين استانداردها در کشورها را افزايش دهد و همکاري بين المللي براي مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه هاي اقتصادي و نظام مالي و ارتکاب جرائم يادشده را تشويق کند. سوم تير 1396 بود که گروه ويژه اقدام مالي در پايان نشست شش روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسياي اسپانيا برگزار شد، لغو محدوديت هاي مالي عليه ايران را به مدت يک سال ديگر تمديد کرد. در اين اقدام ايران به مدت 12 ماه از ليست سياه تعليق شد تا اقداماتي در راستاي اصلاح فرايندهاي بانکي انجام دهد. در بيانيه FATF در تير 1396 آمده است اين سازمان از تعهد سياسي کامل ايران براي رفع نقايص استراتژيک خود در بخش مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم و تصميم تهران براي دريافت کمک فني در راستاي اجراي برنامه عملياتي (Action plan) استقبال مي کند. برخي معتقدند پس از توافق هسته اي و دوري چندين ساله بانک هاي کشور از سيستم بين المللي، براي بازگشت به اين عرصه رعايت استانداردهاي مدنظر FATF جزء اصول اوليه است؛ اما برخي از افراد و جناح هاي سياسي با پيوستن به اين سيستم به بهانه افشاي اطلاعات محرمانه مالي کشور مخالفت مي کنند.

نويسنده: محمدحسن نجمي
 روزنامه شرق 

***

لابي در شب قبل از راي گيري
نقش جامعه مدرسين در مسكوت ماندن FATF

شب قبل نماينده شهرشان را احضار كردند و فردايش «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون تامين مالي تروريسم» كه قرار بود در صحن مجلس به راي گذاشته شود از دستور كار خارج شد. آيت الله حسن ممدوحي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ديروز به فارس گفت: «مسکوت ماندن FATF در مجلس نتيجه جلسه نمايندگان با جامعه مدرسين است». البته مقصود او از كلمه «نمايندگان» قطعا بدون توجه به حضور علي لاريجاني در جلسه قابل تفسير نيست، آن هم درحالي كه همان شب بعد از جلسه هم خبر رسيده بود رئيس مجلس قول مساعد داده تا اقدامات لازم را براي رفع نگراني هاي مطرح شده از سوي جامعه مدرسين انجام دهد.
در حال وهواي مخالفت برخي چهره هاي جريان اصولگرايي با پيوستن ايران به كنوانسيون تامين مالي تروريسم اعلام شده بود كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم جلسه اي اضطراري با حضور علي لاريجاني براي بررسي اين موضوع تشکيل خواهد داد. لاريجاني هم دعوت جامعه مدرسين حوزه علميه قم را لبيك گفت و در آن شرکت کرد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم پيش تر در تماس تلفني اعتراض شديد خود را به علي لاريجاني، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، نسبت به تلاش مجلس مبني بر تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون تامين مالي تروريسم اعلام کرده بود. اين يعني قدرت جامعه مدرسين نه تنها در جريان اصولگرايي، بلكه در رخدادهاي مهم كشور، آن طور كه تصور مي رود بلااثر نيست. درحالي كه اقتدار دو نهاد سنتي روحانيت؛ يعني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم در سال هاي اخير تحت الشعاع جريان هاي نوپاي اصولگرا و فقدان چهره هاي سنتي كاريزماتيك روندي رو به افول داشته است، اما رخدادهايي مانند برون داد جلسه با لاريجاني نشانه اي است از اينكه روحانيون اصولگرا در برخي بزنگاه ها از همه توان و لابي خود براي اثرگذاري بر فضاي سياسي استفاده مي كنند تا جايي كه مي توانند بعد از يك جلسه با رئيس مجلس، راي پارلمان را به نفع دغدغه هاي خود تغيير دهند. البته جامعه مدرسين حوزه علميه قم، برخلاف جريان نزديك به مصباح يزدي كه زاويه هاي تندي با رئيس فعلي مجلس دارد، پيوندهايش با علي لاريجاني نزديك است. ماجراي حمله به علي لاريجاني در سال 91 از سوي برخي چهره هاي نزديك به پايداري هدايت مي شد. نماينده هاي نزديك به همين جريان هم در مجالس پيشين بيشترين تقابل را با علي لاريجاني داشتند. آيت الله غروي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در سال93 با اشاره به حضور علي لاريجاني در جلسه جامعه مدرسين حوزه علميه قم، گفته بود: «وي نماينده مردم قم است و جامعه مدرسين و مراجع او را تاييد کرده اند، ضمن اينکه جايگاه ويژه اي در بين بزرگان کشور دارد و طبعا چندوقت يک بار به جامعه مدرسين حوزه علميه قم مي آيد و گزارشي از وضعيت قم و فعاليت هايي که در اين استان انجام مي دهد، ارائه مي کند و از طرف ديگر تحليلي از مسائل جاري، اقتصادي، سياسي و بين المللي دارد».

نگاهي به كارنامه جامعه مدرسين
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در سال ۱۳۵۸ از سوي آيت الله علي مشکيني، آيت الله حسينعلي منتظري، ابراهيم اميني و احمد آذري قمي پايه گذاري شد اما به زودي اختلاف ميان آنها باعث کناره گيري آيت الله منتظري و ابراهيم اميني شد. در ۱۳ فروردين ماه ۱۳۵۹ اساسنامه بازنگري شده به امضاي اعضاي جديد رسيد. تا ثبت اساسنامه بيش از يک سال طول کشيد. آگهي تاسيس جامعه مدرسين در تاريخ 27 مردادماه ۱۳۶۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي اعلام شد. اعضاي اوليه جامعه عبارت بودند از علي مشکيني، محمد فاضل، محمد يزدي، احمد آذري قمي، احمد جنتي و ابوالقاسم خزعلي. اعضاي جامعه مدرسين در دهه اول انقلاب بنا بر تصويب اعضاي اوليه افزايش پيدا مي كند اما رويکرد سياسي جامعه مدرسين کمابيش منسجم مي ماند. جامعه مدرسين حوزه علميه قم همانند جامعه روحانيت مبارز، بازوي روحاني اصولگرايان در کشور است که به مالکيت خصوصي باور دارد و دخالت دولت در بازار را چندان نمي پسندد. جامعه مدرسين به دليل رويکردهاي محافظه کارانه اش به مراجع سنتي به ويژه آيت الله محمدرضا گلپايگاني نزديک بود و با کساني مانند آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني، داماد محمدرضا گلپايگاني و عضو شوراي نگهبان در آن سال ها هم گرايي داشت. در ماجراي مخالفت 99 نفر از نمايندگان مجلس با ادامه نخست وزيري موسوي آن هم در حالي كه امام خميني از نخست وزير حمايت مي كرد، احمد آذري قمي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و نماينده وقت مجلس معتقد بود كه نقطه نظر امام جنبه مشورتي دارد نه دستوري و بحث «ارشادي» و نه «مولوي»بودن نگاه امام را مطرح كرد.

محمد يزدي، چهره شاخص
شاخص ترين چهره جامعه مدرسين حوزه علميه قم در همه اين سال ها آيت الله محمد يزدي بوده است. رئيس سابق قوه قضائيه، عضو فعلي شوراي نگهبان و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم. او سه دوره عضو مجلس خبرگان بود اما از ورود به دور پنجم باز ماند. با اين حال نمود فعاليت سياسي محمد يزدي از سال هاي پاياني دهه 80 به اين سو كمتر بروز بيروني داشته و حضورش در عرصه عمومي در مقايسه با دهه 70 كاهش چشمگيري داشته است. البته او درگير برخي مسائل داخلي هم بوده است. مثلا در جريان انتخابات سال 92 اختلاف بين او و آيت الله مصباح بر سر حمايت از نامزدهاي اصولگرا تا حدي پيش رفت كه به گفته يزدي احتمال تجزيه شدن جامعه مدرسين را به دنبال داشت. در ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، آيت الله يزدي به عنوان يكي از چهره هاي سرسخت مخالف ورود اقليت هاي ديني به شوراهاي شهر، شناخته شد و در گفت وگويي مفصل با رسانه هاي اصولگرا از دلايل فقهي خود سخن گفت. اين بار هم در ماجراي جلسه با لاريجاني و نتيجه آن بر تصميم مجلس نمي توان از نقش آيت الله محمد يزدي چشم پوشيد.

نويسنده: مهسا جزيني

 روزنامه شرق ، شماره 3167 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.