میزگرد جمهوری خواهی: درباره همایش اتحاد جمهوری خواهان و نشست شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه(ویدیو)

«میزگرد جمهوری خواهی»
درباره همایش اتحاد جمهوری خواهان و نشست شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه چه می توان گفت؟
مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, پرویز نویدی, مزدک لیماکشی و هژیر عطاری

۱۷ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۹ اکتبر ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email