مصاحبه با دکتر فریدون خاوند: اقتصاد ایران در سال ۹۹

گفتگوی کانال تلگرام جمهوری ایرانی با دکتر فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس در مورد بررسی اجمالی اوضاع اقتصادی در سال آینده- صندوق توسعه ملی- ذخائر‌ارزی- شرکت های دولتی- تبعات خروج از اف ای تی اف- دولتی تر شدن اقتصاد- دوران تازه تاریخ اقتصادی در سال ۹۹
آیا وضع موجود قابل دوام است؟ آیا جامعه تیران الکوی‌کره شمالی را می پذیرد؟
مصاحبه کننده: دکتر کوروش پارسا

دیدگاه شما؟